Foto: Asbjörn Hanssen

Götaplatsen - stadens finrum

Nu har den nedre delen av Götaplatsen fått en rejäl upprustning. Platsen har fått ny beläggning med diabas, markvärme, 66 belysningspunkter och runt vattenspelet står sex praktmaster som också är utrustade med varsin högtalare. Här finns det möjlighet att lyssna på allt från koltrast och humlor till syrsor och kattuggla. Varje söndag spelar vi musik med Göteborgs symfoniker. Dessutom kan alla ansöka om att få spela upp musik i högtalarna.

Först ut när Avenyn ska rustas upp

Götaplatsen är på många sätt själva hjärtat i Göteborg, men nästan hundra år efter jubileumsutställningen 1923 var den ganska sliten. De fina skifferplattorna hade börjat skikta sig och gjort dem svåra att gå på. Behovet av upprustning var särskilt akut på den nedre delen av Götaplatsen, som sträcker sig från Geijersgatan till Berzeliigatan.

I förlängningen behöver hela Avenyn en total upprustning för att gatan ska bli lokalt, nationellt och internationellt attraktiv och återfå sin status som paradgata. Som utgångspunkt finns ett gestaltningsprogram, som stadsbyggnadskontoret har tagit fram för Avenyn, från Götaplatsen till Kungsportsbron.

En långsiktig investering

Den totala kostnaden för projektet är 30 miljoner kronor. Nästan hälften av det, drygt 12 miljoner kronor, är kostnaden för markbeläggningen. Beläggningen består av svensk diabas behandlad i Bohuslän.

Sammanställning av kostnaderna för projektet

  • Gångytor (arbete, diabas och annat material, markvärme): 12,3 miljoner kronor
  • Belysning (ljusstenar, praktmaster, sockel): 4,3 miljoner kronor
  • Körytor (betongarbete, ledningsomläggning, markarbete, omhändertagande av förorenat material, asfalteringsarbete): 2,5 miljoner kronor
  • Trafikomläggningar/evenemang (trafikanordningsplaner under byggtiden, pixelväggen, Västtrafik, Göteborgs Spårvägars hållplatsservice, busskurer, Swarco, schaktarbeten, Julstaden): 1,6 miljoner kronor
  • Vattenspel (stenarbeten, pumpar och vattenmagasin, ljud och ljus, serviskostnad): 5,6 miljoner kronor
  • Information: 700 000 kronor
  • Overheadkostnader: 3 miljoner kronor
  • Totalt: 30 miljoner kronor

Tidslinje över arbetet

2008-2009: Stadsbyggnadskontoret tar fram ett program för Heden och Avenyn. Byggnadsnämnden beslutar om samråd och synpunkter från Göteborgare samlas in.  

2011-2013: På uppdrag av byggnadsnämnden och i dialog med medborgarna tar stadsbyggnadskontoret fram ett gestaltningsprogram för Avenyn.

2014-juli 2015: Fördjupat gestaltningsprogram tas fram på beställning av trafikkontoret genom Trygg vacker stad.

Maj 2015: Etapp ett för projektet finns med i den ledande minoritetens förslag till inriktning för budget 2016.

Augusti 2015: Projektering påbörjas av trafikkontoret.

September 2015: Analyser visar att det inte finns tillräckligt med dagvatten att rena för att skapa en rain garden.

Oktober 2015: Beslut i trafiknämnden om upprustning av etapp 1, med en budget på 30 miljoner kronor.

November 2015: Byggstart under mark.

Januari 2016: Slutgiltigt justering av utformningen.

Januari 2016: Byggstart ovan mark.

Maj 2016: Byggnationen är klar och i drift. Vissa justeringar kvarstår, exempelvis munstycken för vattenspelet, ljud och mindre trafikjusteringar.

Juni 2016: Slutbesiktning.

September-november 2016: Kvarstående arbeten.

Nästa steg

Nästa steg är att fortsätta arbetena med den övre delen av Götaplatsen, på den södra sidan av Berzeliigatan. Med start under sommaren 2016 kommer det att tas fram ett fördjupat gestaltningsförslag, inklusive materialval, för hela Avenyn.

Det händer mer på Avenyn!

I juni är det slutbesiktning av arbetet vid den nedre delen av Götaplatsen. Samtidigt förvandlas Götaplatsen till en grön trädgård genom Green World. Det blir också försök med en ny typ av uteserveringar. Se mer på Green Worlds och Avenyföreningens hemsidor.