Foto: Lo Birgersson

En god start i livet och goda uppväxtvillkor

Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på tidiga insatser tidigt i barns liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre.

En god start i livet (0-6 år)

Barn i Göteborg har goda uppväxtvillkor och en god hälsa jämfört med barn i andra städer i världen. Ändå finns det stora skillnader i hälsa mellan olika delar av staden och olika grupper, och det påverkar barnens möjligheter till en bra start i livet.

I fokusområdet arbetar vi bland annat med mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för våra barn. Att främja läsningen kan i längden betyda fler behöriga till gymnasiet, fler som vidareutbildar sig och fler som lättare får jobb. Vi arbetar också med att utveckla och stärka familjecentrerat arbetssätt i staden, och att alla stadsdelar i hela Göteborg ska ha minst en familjecentral.

Två viktiga delar i arbetet att ge varje barn en god start är mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn och satsningen på familjecentrerat arbetssätt.

Utveckla familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler

Fortsatt satsning på utvecklat familjecentrerat arbetssätt och familjecentral i varje stadsdel.
I en jämlik stad är service och stöd nära och tillgängligt för alla familjer, var man än bor. Utvecklingen av familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler syftar till att bygga en långsiktig och stabil grund för generella och tidiga insatser för barn och familjer. Det generella arbetet ska ges till alla och i högre dos till de med störst behov.  Ska även erbjuda ett välfungerande stöd och vara en plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Läs mer om familjecentrerat arbetssätt.

Samordnat och lättillgängligt föräldrastöd för alla

Ett samordnat föräldrastöd som erbjuds alla familjer. Ett stöd som är attraktivt, lättillgängligt och kunskapsbaserat. Det består av olika former av stöd och bedrivs på fler arenor. Det är uppsökande och anpassas så att stödet även når de som behöver det mest.

När staden samordnar sitt föräldrastöd på det här sättet skapas bättre möjligheter att stärka, kvalitetssäkra, följa upp, kompetensutveckla samt ge konkret metodstöd i arbetet.

Stärka förskolans strategiska roll

Förskolan har en strategisk roll för att minska skillnader i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling och därmed möjligheter att lyckas i skolan. Fokus är att få fler barn till förskolan och öka närvaron hos de inskrivna barnen. Ett led i detta är även att se över vad som utgör hinder för de föräldrar som inte har sina barn i förskolan och vidta åtgärder. Det kan till exempel handla om att se över regler och taxor. I förskolans strategiska roll ingår även att förskolan har ett språkutvecklade arbetssätt. Förskolan som arena är också en del i det familjecentrerade arbetssättet som nämndes här ovanför.

”Staden där vi läser för våra barn”

Mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för och med våra barn är en särskilt utsedd fråga för att öka jämlikheten i vår stad. En kraftsamling för läsningens betydelse. Forskning visar tydligt på att tidig högläsning ökar barns verbala förmåga, har positiv påverkan på skolmognad samt även till viss del minskar utvecklingen socioemotionella svårigheter. Högläsning tidigt i livet får stora effekter längre fram och är därför en investering för framtiden.

Läs mer om Staden där vi läser för våra barn

Prioriterade områden är att främja närvaron i skolan och hur vi gör kultur och fritid tillgängligt för alla barn. Vi tittar också på hur vi kan arbeta med föräldrastöd, elevstöd, en bra skolmiljö och barns inflytande och delaktighet. Vi ser till att utgå från alla arenor där barn befinner sig, inte bara i skolan även om fokus naturligt hamnar där.

Goda uppväxtvillkor (7-18 år)

Säkerställa att skolgången sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov

Utifrån verksamheternas behov utveckla stödjande strukturer för ett systematiskt närvaroarbete. Exempelvis genom att se till att uppföljning av skolnärvaro/frånvaro kvalitetssäkras. Se över system och sträva efter enkla lösningar som lätt kan användas både för registrering, uppföljning och analys. Öka kunskap och ge inspiration i skolnärvaroarbetet. Sprida goda exempel över staden.

Läs mer om arbetet för ökad skolnärvaro i Göteborg.

Studiehandledning är en viktig del i mottagandet av nyanlända elever för att öka måluppfyllelsen. Det är angeläget att se över hur man kan utveckla och förstärka betydelsen av detta kompensatoriska stöd för att öka likvärdigheten. Under våren 2017 kommer en uppföljning göras för att förbättra och kvalitetssäkra arbetet med studiehandledning.

Stärka förutsättningar för att stadens skolor har likvärdiga fysiska skolmiljöer och materiell utrustning

Göteborg Stads skolor ska ha likvärdiga fysiska skolmiljöer och materiell utrustning för jämlik utbildning. En kartläggning över stadens skollokalers och skolgårdars befintliga skick behöver göras utifrån ett jämlikhetsperspektiv. En plan för upprustning av skollokaler med start i utsatta områden behöver tas fram samt säkra materiell utrustning; ex digitalisering. Kartläggning och åtgärdsplan ska framarbetas under året.

Stärka förutsättningar för att kultur och fritidsaktiviteter är tillgängliga för alla barn- Kulturskola för alla elever i årskurs 1-2 och särskolan

Inom fokusområde 2, ge fortsatt goda möjligheter för barn i skolåldern, vill man driva frågan om att kulturskolan ska erbjuda prova på verksamhet i olika estetiska uttryckssätt, till alla elever i årskurs 1,2 och särskoleklass i anslutning till skoldagen. Deltagarna i kulturskolans verksamhet speglar inte ett tvärsnitt av de barn och unga som växer upp i Göteborgs Stad. Verksamheten har svårt att nå barn från ekonomiskt och socialt svaga grupper. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det viktigt att göra den kommunala musikskolan mer tillgänglig för alla barn oavsett kön, traditionella normer, socioekonomisk bakgrund, kultur eller funktionshinder. Förslaget att alla elever i år 1 och 2 samt särskoleklasser får tillgång till kulturskolans utbud i anslutning till skoldagen, bidrar till att minska skillnader kring vem som annars brukar nyttja kulturskolan. Att erbjuda kostnadsfria aktiviteter i kulturskolans regi i anslutning till skoldagen samt i skolans lokaler, ökar chanserna för mer jämlika förutsättningar för att elever med särskilda behov, funktionshindrade och elever i ekonomiskt utsatta familjer får tillgång till och får uttrycka sig i olika estetiska uttryck genom kulturskolans verksamhet.

Utveckla och samordna kvalitetssäkrade och tillgängliga föräldrastödsprogram för alla

För att minska skillnader i livsvillkor och hälsa behöver utbudet av föräldrastödsprogram som erbjuds i staden vara mer likvärdigt. Det betyder att oavsett var vårdnadshavarna bor i staden och vilka behov av stöd de har ska det erbjudas ett attraktivt, tillgängligt och kunskapsbaserat föräldrastöd. Vi behöver även en strategi för att nå fler familjer och främst de som behöver mest.