Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga

Scenkonstutövare kan söka utjämningsbidrag för produktioner och föreställningar som riktas till barn och unga 0-19 år. Bidraget subventionerar förskolans eller skolans kostnad för scenkonstbesöket.

Barns och ungas scenkonstupplevelser subventioneras med ett kommunalt utjämningsbidrag. När barnen tar del av Göteborgs fria kulturlivs utbud subventioneras en del av kostnaden. Bidraget stödjer fria scenkonstutövare som spelar eller producerar föreställningar för barn 0–19 år i Göteborg.

Tanken med bidraget är att främja både Göteborgs fria kulturliv och barns och ungas möjlighet att ta del av scenkonst i Göteborg. Bidraget subventionerar förskolans eller skolans kostnad för scenkonstbesök hos fria kulturaktörer.

Ansökan om stöd sker via en digital ansökningsblankett på www.kulturterminen.se.

Vad kan du få utjämningsbidrag för?

Utjämningsbidrag kan sökas för produktioner och föreställningar i Göteborgs Stad som riktas till barn och unga 0-19 år. 

Föreställningen bedöms utifrån

  • bemötande och publikkontakt 
  • föreställningens form 
  • föreställningens utförande
  • tematik och aktualitet.

Om produktionen förändras på något sätt, till exempel om skådespelare, musiker eller dansare byts ut, ska detta meddelas till kulturstöd som gör en ny bedömning.

Utjämningsbidraget beviljas till

  • grupper/aktörer med verksamhetsstöd från Kulturrådet
  • grupper/aktörer som erhåller verksamhetsstöd från Göteborgs kulturnämnd
  • grupper med arrangörsstöd från Kultur i Väst. 

Särskilda bedömningar görs för

  • grupper/aktörer som beviljats projektstöd av Göteborgs Stads kulturnämnd
  • grupper/aktörer som är medlem i någon av centrumbildningarna men som inte erhåller ovanstående stöd
  • övriga professionella scenkonstutövare.

Vem kan söka utjämningsbidrag?

Scenkonstutövare skrivna i någon av kommunerna inom Göteborgsregionen kan söka utjämningsbidraget. Verksamheten ska vara professionell med hög konstnärlig kvalitet och rikta sig till målgruppen barn och unga.

Beslut och utbetalning

Beslut om godkännande eller avslag beslutas med de riktlinjer som beskrivits på denna sida och meddelas skriftligen till den som sökt. Bedömningen görs av en handläggare på kulturförvaltningen. Till sin hjälp kan handläggaren ha diskussioner med sakkunniga. 

När en föreställning beviljats utjämningsbidrag publiceras den på www.kulturterminen.se

Godkända grupper/artister redovisar sedan hur många barn de har uppträtt för efter att man har genomfört sina föreställningar.

Bidragsbelopp

Utjämningsbidraget är 80 kronor per besökande barn vid föreställning på egen/fast scen.

Vid uppsökande föreställningar är utjämningsbidraget 50 % av priset på föreställningen plus 10 kronor per besökande barn.

Utbetalning

Du som får utjämningsbidrag ska skicka in en redovisning till Göteborgs Stads kulturförvaltning efter genomförda föreställningar. Bidraget utbetalas sedan mot faktura efter att redovisningen har godkänts. En fri grupp/aktör kan bara ta del av bidraget under förutsättning att barn och unga har besökt föreställningen.

Beviljat utjämningsbidrag innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Bedömningen sker i konkurrens med andra sökande. Det är framför allt konstnärlig höjd, bredd och utveckling, samt kulturpolitisk angelägenhet när gäller det totala utbudet för barn och unga i staden som är grund för stödet