Foto: Jenny Lööf

Övriga mallar och ramprogram

Här finner du övriga mallar och ramprogram. Ramprogram för olika typbyggnader beskriver vilka funktioner som en byggnad ska ha för att uppfylla verksamhetens behov.

I Göteborgs Stad finns ramprogram för förskole- och skolbyggnader och äldreboenden och BmSS. Ramprogram är först och främst ett stöd för kommunala verksamheter och lokalförvaltningen när de tillsammans planerar nya eller ombyggda verksamhetslokaler. Ramprogrammen ger vägledning i hur lokaler och utemiljöer kan se ut i ny- och ombyggnader. Den hjälper verksamheterna att beskriva funktioner och användningsområden  inför en byggnation.

Stadsledningskontorets lokalsekretariat äger och ansvarar för ramprogrammen.

 

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Övriga mallar är Jörgen Bruce.

 

Mallar för brandskyddsbeskrivning