Angered uppmärksammar våldet mot flickor och kvinnor

Foto: UN Women

Publicerad 23 november 2018

Den 25 november är det ORANGE DAY - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Kampanjen vill öka människors medvetenhet om problemet samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. I stadsdelsförvaltningen Angered uppmärksammas kampanjen på olika sätt under veckan som kommer.

Stadsdelsförvaltningen Angered uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor på olika sätt under den kommande veckan.

25/11 Blå Stället lyser orange

28/11 UN Women föreläser för deltagarna på arbetsmarknadsenheten

3 och 4/12 kl 10-14 Informationsbord och aktiviteter på Blå stället. Prata om våld, hur det kan förebyggas och vart den som är utsatt kan vända sig

30/11 ca 12.30 ”Våld mot kvinnor och flickor - ett utbrett samhällsproblem” Miniföreläsning på medborgarkontoret Angered Centrum.

5/12 ca 13.30 ”Våld mot kvinnor och flickor - ett utbrett samhällsproblem” Miniföreläsning på medborgarkontoret Hammarkullen.

”Vi strävar såklart efter nolltolerans mot alla typer av våld”

Arbetet mot våld i nära relationer är en del i Angereds arbete för ökad trygghet. Angered antog en lokal plan för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2016, utifrån den planen arbetar förvaltningen på olika nivåer för att motverka våld och förtryck.

Jenny Helin är samordnare för arbetet. Vi strävar såklart efter nolltolerans mot alla typer av våld i stadsdelen. Det här är något som angår alla, säger Jenny.

Vi arbetar brett och på många olika sätt för att motverka våld, dels utifrån främjande och förebyggande arbete där vi vill nå så många som möjligt i stadsdelen men också där vi kunnat se specifika riskgrupper som kan vara svåra att upptäcka, fortsätter hon. Ett exempel är VIP programmet som riktar sig till personer med funktionsvariation. Andra exempel är uppmärksammande av kvinnlig könsstympning, våld och hot mot HBTQ-personer och barn som utsätts för olika typer av våld och förtryck. I stadsdelen kan både utsatta, utövare av våld men även de som bevittnat våld få hjälp och stöd, säger Jenny.

Exempel på hur stadsdelsförvaltningen arbetar för att nå olika målgrupper i arbetet mot våld

  • skolpersonal och elever under kärleksveckor på skolor i stadsdelen
  • personal genom utbildning
  • föräldrar genom föräldrastöd
  • kampanjer för att påverka attityder och öka kunskapen
  • särskilda riskgrupper, t ex personer med funktionsvariation och personer som riskerar utsättas för kvinnlig könsstympning
  • stöd, skydd och behandling till den som har utsatts för eller bevittnat våld
  • motiverande samtal med våldsutövande föräldrar

Fakta om barn som är utsatta för våld

Runt 10 % av alla barn i Sverige har någon gång sett eller hört pappa slå mamma. Ungefär hälften av papporna som är våldsamma mot mamman är också våldsamma mot barnen. (Källa: MÄN)

Att barn är i beroendeställning till sina föräldrar gör dem särskilt utsatta. För barn likställs att bevittna våld mot sin förälder med att själv utsättas för våld. Vanmakten som ett barn känner när ens förälder blir slagen kan vara värre än att bli slagen själv.

När en förälder utsätter den andre finns ingen där som tar hand om barnet och barnet har ingen att vända sig till. Den ena föräldern är hotfull och skrämmande, den andre är skrämd och upptagen av oro. Barnet har heller inte någon annanstans att ta vägen Alla barn har rätt till ett liv fritt från våld.

Om du som vuxen misstänker att ett barn är utsatt för våld har du anmälningsplikt till socialtjänsten.

Här finns stöd och hjälp

Har du blivit utsatt för våld? Här finns stöd och hjälp:

I nödsituation 112

Polisen 114 14

Kriscentrum för kvinnor 031-367 93 90

Kriscentrum för män 031-367 93 90

Socialkontoret (dagtid) 031-365 00 00

Socialjouren (kvällar, helger) 031-365 87 00

Kvinnofridslinjen* 020-50 50 50

Terrafems kvinnojour** 020-52 10 10

*Syns inte på telefonräkningen, är flerspråkiga och du får vara anonym

** 66 olika språk