Nämndmöte i Angered med tema bibliotek

Fotograf:

Publicerad 30 oktober 2018

Under stadsdelsnämndens möte den 23 oktober presenterades bland annat de verksamheter som folkbiblioteken i Angered utför. Lägesrapporten för september presenterades också, samt det pågående arbetet med Resursteam Heder.

Folkbiblioteken i Angered

AnnMari Davidsson, chef för de tre folkbiblioteken i Angered, pratade om det familjebaserade arbetet som görs utanför bibliotekslokalerna. Hon pekade bland annat på hur viktigt det är att barn och unga får ett stort ordförråd genom att läsa, vilket i sin tur leder till bättre skolresultat och i förlängningen bättre hälsa.

- En liten insats i tidiga år ger en stor effekt för resten av livet, sade AnnMari Davidsson under sin presentation.

Arbetet grundar sig i läsfrämjande aktiviteter, som ofta görs i samarbete med bland andra BVC, familjecentraler, öppna förskolor och barnohälsoteam. Förhoppningen är att aktiviteter som rim och ramsor, där även föräldrar får vara med, ska leda till att fler hittar till de lokala biblioteken.

Under nämnden diskuterades även det arbete som kommer att krävas när biblitoteken går över till Kulturnämnden, vilket är planerat att ske 1 april 2019.

Resursteam heder

Jenny Helin, som arbetar som samordnare för Våld i nära relationer, berättade om planen för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med planen är att stärka arbetet som pågår mot hedersrelaterat våld, med fokus på barn och unga. Planen är indelad i tre delmål, dels att arbeta främjande och förbyggande, stöd till personer som finns i en hederskontext och stöd till yrkesverksamma.

Helin presenterade även den nya satsningen Resursteam Heder. Resursteamet startades för tre veckor sedan, men planeringen och arbetet bakom insatsen sträcker sig ett år tillbaka. Det är det första resursteamet i sitt slag i hela Göteborg.

Teamet kommer att bestå av sakkunniga, som ska arbeta med att ge stöd till personer som jobbar med hedersfrågor i Angered. Resursteam Heder är ett mobilt team, som kommer att röra sig i Angered och därför vara flexibla i sitt arbete.

Medborgarlöften

Angereds stadsdelsförvaltning, tillsammans med polisen, presenterade nya medborgarlöften under nämnden. Särskilt fokus kommer nu att ligga på ökad trygghet i offentliga miljöer. Medborgarlöftet under 2018 till 2019 innebär:

  • Hög polisiär närvaro genom patrullering på otrygga platser i Hjällbo. Närvaro vid minst 200 tillfällen.
  • Bostadsbolaget Poseidon kommer ha trygghetsvärdar på plats kvällar och helger i Hjällbo
  • Stadsdelsförvaltningen kommer att, i samverkan med andra förvaltningar och föreningar, skapa förutsättningar för positiva möten och aktiviteter på torget, såväl dagtid som kvällstid
  • Satsa på att förbättra belysningen på Hjällbocentrum. Ersätta och reparera skadad in och utvändig belysning inom 24 timmar
  • Riktade insatser mot narkotikaförsäljning, våldsbrott och ordningsstörningar

Lägesrapport september 2018

Oskar Nilsson, ekonomi- och stabschef i stadsdelsförvaltningen Angered, presenterade även lägesrapporten för budgeten i september 2018. Bland annat stod det klart att hemtjänsten klarade budgeten för första gången under året.

- Det är något som är värt att uppmärksamma. Man har jobbat hårt med hemtjänsten, och det syns nu både på kvaliteten och på de ekonomiska resultaten, sade Stadsdelsdirektören Rickard Vidlund Ernebäck.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Yttrande över motion om att förbjuda religiösa utrop på offentlig plats i Göteborgs kommun
  • Yttrande över förslag för policy och riktlinje för avhopparverksamhetens genomförande
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

Denna gång fanns det ingen från allmänheten som valde att ta upp något.

Möten i nämnden

Under hösten 2018 kommer stadsdelsnämnden att ha möten 27 november och 18 december.