Nämndmöte i Angered med tema förbättrad folkhälsa genom skolframgång

Publicerad 3 december 2018

På nämndmötet den 27 november fick politikerna information om ett projekt som arbetar för förbättrad skolhälsa genom skolframgång. Politikerna pratade också om Uppföljningsrapport 3, ett förstärkt riktat bidrag till föreningar och nya gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag i Göteborgs Stad.

Stadsdelsförvaltningen Angered ingår i ett projekt som syftar till bättre folkhälsa genom att eleverna lyckas i skolan. Inom ramen för projektet utvecklas ett digitalt verktyg som kan användas för att förutspå frånvaro och kunna sätta in insatser tidigt. Lärarna, elevhälsoteamen och annan skolpersonal är viktiga i arbetet för att öka skolnärvaron.

Gårdstensskolan och Lövgärdesskolan är pilotskolor i projektet och testar hur verktyget fungerar i verkligheten. Nästa steg i projektet är att sprida det till skolor i andra stadsdelar.

Projektet drivs med stöd av Vinnova i samarbete med bland andra Karolinska institutet och Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med årsskiftet kommer projektet att flyttas till Grundskoleförvaltningen men skolorna från Angered kommer fortsätta ingå i projektet.

- Det är fantastiskt bra att vi i Angered har fått förmånen att vara pilotskolor i det här förbättringsprojektet. Och det är riktigt bra att det riktas även mot elever i årskurs fem och sex. Kan vi komma in i de åldersgrupperna kan vi kanske bromsa en framtida negativ utveckling, sa Ante Bränholm (V).

- Angered har varit i framkant med att ta fram det här och vi hoppas att detta ska kunna fortsätta drivas och utvecklas inom Grundskoleförvaltningen, sa stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck.

Uppföljningsrapport 3

Fyra gånger om året gör stadsdelsförvaltningen en rapport om hur arbetet går. Eftersom förvaltningen ska balansera budgeten är det extra viktigt att följa upp. Kostnadsmedvetenheten i förvaltningen är hög men tyvärr ökar den köpta vården lite i oktober.

Förstärkt riktat stöd till föreningar i Angered

Politikerna bestämde att satsa ytterligare 1,5 miljon kronor i riktat stöd till föreningar i Angered under 2018. Stödet ska gå till aktiviteter som bidrar till ökad jämställdhet, jämlikhet och fokus på HBTQ-frågor samt till trygghets- och folkhälsofrämjande insatser. En del av stödet kan också gå till aktiviteter som bidrar till en hållbar miljö.

Yttrande över förslag på ny gemensam modell för föreningsbidrag och nya riktlinjer

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till en gemensam modell för föreningsbidrag och förslag till riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället som ska gälla i hela Göteborgs Stad.

Politikerna tyckte att det är bra att hela staden har samma riktlinjer och tror att det kommer säkerställa likabehandling, transparens, samt en mer jämlik hantering av föreningsstöd. Däremot tyckte inte politikerna att föreningsstödet ska centraliseras utan att det är viktigt med närheten till det lokala arbetet, behoven och målen.

- Föreningarna är viktiga för vårt område och vår stadsdel, sa Ante Bränholm (V), och vi är den stadsdel som har ställt upp mest för föreningslivet. Vi vill försäkra oss om att vårt föreningsliv kommer fortsätta leva.

- Det är viktigt med likabehandling i staden och jag ser möjlighet för våra lokala föreningar att komma i kontakt med andra föreningar i staden, sa Kojo Ansah-Pewudie (L).

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
  • Uppföljning av internkontrollplan samt åtgärdsplan utifrån riskanalys 2018
  • Sammanträdestider för stadsdelsnämnden Angered 2019, samt struktur- och tidplan för uppföljning 2019 och budget 2020
  • Kostpriser för anställda 2019
  • Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg avseende Gunnilse ungdomskollektiv
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Rapport från stadsdelsnämndens presidium
  • Information från stadsdelsdirektören

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En man från Lärjeholms odlarförening berättade att föreningen har 84 familjer som är medlemmar och många har både barn och barnbarn. Föreningens kolonilotter ligger i Angered, nära Hjällbo. I våras fick föreningen besked om att området ska avvecklas och bli uppställningsplats för tåg och föreningen sas upp.

Mannen menade att Fastighetskontoret skulle erbjuda alternativ plats men att föreningen inte blivit erbjuden någon annan tomt. Han ville nu veta vad Angereds stadsdelsnämnd skulle göra för att hjälpa föreningen.

Nämndens ordförande Ali Moeeni (S) förklarade att det är Fastighetsnämnden som fattar beslut om marken och att politikerna i stadsdelsnämnden inte kan bestämma det. Eftersom Ali Moeeni också sitter med i Fastighetsnämnden kunde han berätta att han hade skrivit ett förslag till Fastighetsnämnden att föreningen skulle kunna få vara kvar medan man letar efter en ny tomt, men att förslaget röstas ner av de andra partierna.

En kvinna från samma förening ville tacka stadsdelsnämnden för att den lyssnade även om det inte var en stadsdelsfråga.

- Ni gör ett fantastiskt arbete för miljö och integration sa Yvonne Palm (V). Jag tycker det är förfärligt att ni behandlas så här. Det är helt rimligt att ni får två till tre år på er att hitta en ny plats. Det är väldigt bra att ni kom hit och då kan vi jobba med dem som sitter i Fastighetsnämnden.

En man från Olofstorp berättade att han brukar cykla längs gångbanan. Nu har han sett att avfallsmassor dumpats där och att golfklubben bygger vallar mot vägen. Mannen var kritisk eftersom han tyckte att det förstör boendemiljön och hembygden.

Nämndens ordförande Ali Moeeni (S) berättade att nämnden var kritisk till deponin eftersom det innebär mycket tung trafik på den smala vägen, men att länsstyrelsen ändå godkände den.

Samma person har nu sett att det planeras en deponi längre bort och kände oro för trafikproblemen när det kommer gå många transporter, bland annat förbi skolan.

Sektorchefen berättade att förvaltningen fått underlag för samråd och att frågan kommer tas upp på ett möte den här veckan. Förvaltningen har till mitten på december på sig att svara.

- Det är ett stort orosmoment för oss i nämnden, sa Yvonne Palm. Ju finare och bättre det ska bli inne i stan, desto större är risken att det hamnar en massa skit här.

En kvinna tog upp frågan om ett hospice, boende i livets slutskede, i Angered. Kvinnan berättade att studenter från Chalmers har tagit fram flera förslag till hospice i Gårdsten och det skulle passa bra där.

- Personligen tycker jag det vore fint om vi skulle kunna ordna det för våra äldre, sa Ali Moeeni (S), nämndens ordförande. Om det kommer någon remiss till oss, så kommer jag som socialdemokrat tillstyrka det.

Sektorchefen berättade att det finns en Äldreboendesamordning i Göteborgs Stad och att förvaltningen i Örgryte-Härlanda har ett särskilt uppdrag att planera utifrån de kartläggningar och behovsanalyser som tas fram. Det är därför inte stadsdelsförvaltningen i Angered som kan driva frågan om ett hospice men om det blir aktuellt kommer politikerna i Angered få tycka till om det.

- Det är nog inte något parti som är emot detta, utan vi tycker nog alla att det är bra med hospice, men det är inte vi som fattar beslut, sa Anita Karlmark (M). Hon påminde också om att invånarna i Angered har samma möjlighet som andra göteborgare komma till ett hospice i Göteborg, även om det inte finns ett hospice i Angered.

Möten med stadsdelsnämnden

Sista nämndmötet år 2018 hålls den 18 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.