Beslutat av Social resursnämnd 3 januari 2019

Publicerad 3 januari 2019

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Anmälan om reglemente för Social resursnämnd

Social resursnämnd antecknade anmälan om reglemente för nämnden till protokollet. Syftet är att säkerställa att den nya nämnden har fått föreskrifter om sitt ansvarsområde. Reglementet beskriver nämndens ansvarsområden och vad nämnden kan fatta beslut om. Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglemente för stadens nämnder.

Sammanträdestider 2019 för nämnden och utskotten

Social resursnämnd beslutade om mötestider för nämnden och utskotten för 2019. Nämnden beslutade också att de båda utskotten själva får ändra sammanträdestider under året om det är nödvändigt.

Social resursnämnds sammanträdestider 2019

Delegation av beslutanderätt i Social resursnämnd

Social resursnämnd beslutade om delegation av beslutanderätt. Delegering innebär att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.

Syftet med delegeringen är att politikerna ska avlastas och få möjlighet att ägna mer tid åt övergripande och principiella frågor. Ett annat viktigt syfte är att förbättra servicen till brukarna och effektiviteten inom förvaltningen.

Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet

Social resursnämnd beslutade att tillsätta ett tillståndsutskott bestående av fem ordinarie ledamöter och två ersättare.

Ledamöter:

Johan Fält (M), ordförande

Stig Andersson (MP), vice ordförande

Joakim Berlin (S)

Ulf Boström (D)

Kristina Bergman Alme (L)

Ersättare:

Ruben Malmström (S)

Denise Cresso Nydén (Fi)

Val av ledamöter och ersättare till individutskottet

Social resursnämnd beslutade att tillsätta ett individutskott bestående av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter:

Joakim Berlin (S), ordförande

Marie Brynolfsson (V), vice ordförande

Kristina Bergman Alme (L)

Nina Forsberg (S)

Mariette Risberg (D)

Ersättare:

Kent Wetterskog (L)

Petra Lindroos Jonasson (V)

Nina Miskovsky (M)

Attest-och utanordningsbehörighet, bemyndigande att förfoga över bank- och plusgirokonton samt firmatecknare

Social resursnämnd utsåg attestanter och ersättare enligt Göteborgs Stads regler för attest. Social resursnämnd utsåg även utanordnare samt firmatecknare.

Förvaltningsdirektörens arbetsmiljödelegation

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifterna på ett lämpligt sätt i organisationen. Syftet är att det ska vara tydligt vem som gör vad så att inga arbetsmiljöuppgifter faller mellan stolarna eller glöms bort. Social resursnämnd beslutade att fördela arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningsdirektören i enlighet med bilaga 1.

Social resursnämnd godkände instruktion för förvaltningschef

Eftersom det är en ny mandatperiod ska den tillträdande nämnden ta ställning till instruktion för förvaltningschef. Instruktionen beskriver förvaltningschefens ansvar och arbetssätt. Nämnden beslutade att anta instruktionen och fastslog att den ska gälla för Social resursförvaltnings förvaltningsdirektör.

För mer information kontakta

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04