Beslutat av Social resursnämnd 19 december 2018

Publicerad 19 december 2018

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Budget för 2019

Social resursnämnd godkände förvaltningens förslag till budget för 2019. Budgeten bygger på kommunfullmäktiges budget och de ekonomiska ramarna i den. Det budgeterade resultatet är noll tkr.

Förvaltningen återkommer till nämnden med en uppdaterad budget efter att politikerna tydliggjort mål och inriktning för förvaltningens arbete 2019. Förvaltningen kommer då också lämna förslag på åtgärdsplan och intern kontrollplan för nästa år. I februari ska förvaltningen lämna förslag på hur verksamheten ska anpassas för en budget i balans.

Svar på betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU 2018:18

Regeringen har sett över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap. Utredaren föreslår bland annat att:

 • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om mamman vid barnets födsel är gift med en kvinna eller har en registrerad partner ska den personen automatiskt ses som barnets förälder.
 • Det ska vara möjligt att bekräfta faderskap och föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse.
 • En ny lag om rättsgenetisk undersökning ska ersätta nuvarande lag om blodundersökning vid utredning av faderskap. Rättsmedicinalverket ska utföra de genetiska undersökningarna.

Social resursförvaltning delar utredningens förslag till modernisering av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap.

Förvaltningen delar även utredningens förslag till översyn av de författningar som handlar om rättsgenetisk undersökning, med förbehåll att kommunen ersätts för de ökade kostnaderna.

Social resursnämnd beslutade att överlämna tjänsteutlåtandet som eget yttrande till stadsledningskontoret för sammanställning till Justitiedepartementet.

Information gällande statliga medel mot segregation

Göteborgs Stad har under 2018 kunnat ansöka om och ta del av statliga medel mot segregation. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en hanteringsordning för dessa pengar och Social resursnämnd har i uppdrag att samordna och bereda stadens ansökningar till Tillväxtverket och Delegationen mot segregation (Delmos).

Social resursförvaltning har under 2018 berett en ansökan till Tillväxtverket om 32,7 miljoner kronor årligen för 2018 - 2020, vilken har beviljats i sin helhet. Förvaltningen har nu, på begäran av Delmos, gjort en kartläggning av nuläget samt en behovsanalys och plan för genomförande av insatser mot segregation. Efter att denna godkänts har förvaltningen också berett en ansökan om 5,4 miljoner kronor för samordning av segregationsarbete för 2019.

Göteborgs Stad har sedan 2018 ett program för arbetet med att utjämna klyftor och öka jämlikhet. Kommunstyrelsen har beslutat att det är programmet för en jämlik stad som är den långsiktiga inriktningen för arbetet mot segregation och grunden för de satsningar som medlen avser.

Social resursnämnd beslutade att anteckna informationen om hur Göteborgs Stad hanterat statliga medel mot segregation till protokollet.

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad ut på remiss

I januari 2018 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. I programmet fastställs målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Social resursnämnd har i samband med kommunfullmäktiges budget 2018 fått i uppdrag att ta fram en stadenövergripande plan utifrån programmet. Under arbetet med att ta fram förslag till planen har förvaltningen genomfört dialog. Planen konkretiserar aktiviteter som behöver genomföras 2019–2022 för att bidra till att realisera programmet.

Social resursnämnd beslutade att sända förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 på remiss till stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda Högsbo, Centrum och Östra Göteborg, förskolenämnden, grundskolenämnden, nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, byggnadsnämnden, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet, Göteborgs Stads sverigefinska råd samt Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Social resursnämnd beslutar att remissyttranden ska inkomma till förvaltningen senast 31 mars 2019.

Social resursnämnd antar överenskommelsen om Göteborgs stads dagliga verksamheter

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att införa ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Den 13 september 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LOV. Beslutet innebär bland annat att nämnderna ska följa samma krav som privata utförare.

Utifrån förfrågningsunderlagets kravspecifikation ska respektive nämnd teckna överenskommelser med kommunstyrelsen om att utföra daglig verksamhet. Göteborgs Stads dagliga verksamhet (egen regi) kan inte teckna kontrakt med den upphandlande myndigheten, Göteborgs Stad, eftersom parterna utgör samma juridiska person. Överenskommelsen syftar till att ge Göteborgs Stads daglig verksamhet liknande villkor som privata utförare för att uppnå konkurrensneutralitet i valfrihetssystemet.

Dalheimers hus får nytt, modernare låssystem

Social resursnämnd har beslutat att ge Lokalförvaltningen i uppdrag att projektleda, upphandla och installera ett nytt lås- och passersystem på Dalheimers Hus. Uppskattad kostnad för systemet är cirka 3 miljoner kronor. Installationen leasas av Göteborgs Stads Leasing AB och kostnaden fördelas ut på tio år.

Dalheimers hus är ett öppet hus där alla, med eller utan funktionsnedsättning, möts. I huset ryms en mängd olika verksamheter. Dalheimers hus har ett särskilt uppdrag gentemot personer med funktionsnedsättning. Verksamheten har idag ett omodernt och uttjänt lås- och passersystem med föråldrad teknik. Under 2019 behöver därför ett nytt system installeras för att säkerställa att det finns ett fungerande låssystem.

Nya priser på Dalheimers hus

Social resursnämnd godkände en ny prissättning inom Dalheimers hus verksamheter för år 2019.

Avgifter och priser inom Dalheimers hus revideras årligen. För Friskvården betyder det för nästa år en ökning med cirka två procent för verksamhet som har lägre priser än andra likvärdiga verksamheter, annars ingen höjning. Pris för barn i gymmet subventioneras och ett särskilt erbjudande ska finnas för barn som har fysisk aktivitet på recept (FaR).

För uthyrning av konferenslokalerna justeras priserna som i vissa fall innebär sänkning, i andra fall en höjning. Utifrån den särskilda anpassningen som finns på Dalheimers hus gäller följande kriterier för att få hyra lokaler till subventionerat pris:

 1. Bidragsberättigade föreningar i Göteborg med verksamhet för ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsvariation.
 2. Bidragsberättigade funktionsrättsföreningar från göteborgsregionen (GR) i de fall de driver verksamhet för personer bosatta i Göteborg.
 3. Bidragsberättigade riksföreningar för sällsynta diagnoser som har verksamhet för göteborgare.

Nytt avtal med Västra Götalandsregionen om Mini-Maria

Social resursnämnd beslutade att förlänga avtalet med Västra Götalandsregionen om Mini-Maria.

Mini-Maria Göteborg har tre öppenvårdsmottagningar för ungdomar upp till 21 år som har problem med alkohol eller narkotika. Verksamheten drivs genom ett delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad, Social resursförvaltning och Västra Götalandsregionen.

Det nya avtalet gäller för alla tre mottagningarna och löper på tills vidare med 15 månaders uppsägningstid. Det innebär att avtalet bara behöver omprövas om någon av parterna tar ett sådant initiativ.

Tillfälligt förlängda avtal med Gryning vård

Social resursnämnd godkände en tillfällig förlängning av avtalen med Gryning vård AB om utrednings- akut- och jourplaceringar för barn, ungdomar och vuxna. Förvaltningen har haft avtal med Gryning vård utifrån den så kallade in-houseprincipen, som innebär att avtal kan upprättas i direkt dialog mellan parterna. Då Gryning vård inte längre uppfyller kriterierna för en in-housepart, behöver en ordinarie inköpsprocess genomföras. För att inte socialtjänsten ska stå utan platser under tiden beslutade nämnden att godkänna en tillfällig förlängning av avtalen.

Nämnden gav också förvaltningsdirektören i uppdrag att lyfta in frågan om fortsatta abonnemangsavtal till stadens strategiska inköpsgrupp för analys och bedömning.

Nämnden hemställde också till kommunfullmäktige om att se över behovet av ett fortsatt uppdrag om särskilda avtal för abonnemangsplatser, samt att utreda var ansvaret i så fall bör ligga.

Genomförande av beslut om överflyttning av Kramis verksamhet

Verksamheten Krami flyttar över till nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. I Krami samarbetar Kriminalvården, Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen kring personer som vill lämna ett liv i kriminalitet och missbruk bakom sig. Målet är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete.

Det var i mars förra året som kommunfullmäktige beslutade att Krami skulle flyttas över från Social resurs till nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. De två berörda förvaltningarna gjorde därefter en plan för flytten. Medarbetarna i verksamheten och fackliga företrädare har informerats löpande och har deltagit i förberedelserna för verksamhetsövergången.

Social resursnämnd tar över att fördela bidrag till studieförbunden

Social resursnämnd övertar ansvaret för att ge bidrag till studieförbund i Göteborg från den 1 januari 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut.

Den 25 oktober fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta över uppdraget att fördela bidrag till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg från Idrotts- och föreningsnämnden till Social resursnämnd. Sammanlagt är stadens bidrag till studieförbunden 29 200 000 kronor per år.

91 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer

Social resursnämnd delar varje år ut bidrag till civilsamhällets organisationer. Det arbete som organisationerna utför är ett viktigt komplement till stadens service till invånarna. För 2019 fördelar Social resursnämnd 91, 6 miljoner kronor till 170 organisationer inom det sociala området, funktionshinderområdet samt arbetsintegrerande sociala företag.

Nämnden fördelar också 1,3 miljoner kronor till Psykologenheten Hisingen: 700 000 kronor går till stöd till föräldrar som deltagit i Bojens verksamhet och 600 000 kronor till stöd till barn och kvinnor på kvinnojourerna i Göteborg.

Idéburet offentligt partnerskap skrivs med Göteborgs Räddningsmission för Rättvis teater

Social resursnämnd beslutade att ingå i ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Göteborgs Räddningsmission, Rättvis Forum teater.

Rättvis Forum Teater erbjuder personer med erfarenhet av hemlöshet gruppaktiviteten forumteater. Med hjälp av denna pedagogiska gruppverksamhet får deltagarna möjlighet att undersöka sin livssituation och tillsammans med övriga gruppdeltagare söka lösningar på problem. Målgruppens egna mobiliseringsstrategirer ska arbetas fram och prövas.

Fortsatt IOP-avtal för socialt center och familjecentral till EU-medborgare

Social resursnämnd har beslutat att ingå i fortsatt Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, med Göteborgs Räddningsmission om ett socialt center och familjecentral.

Göteborgs Räddningsmission och Social resursförvaltning har under ett flertal år tecknat IOP-avtal för insatser riktade till EU-medborgare och papperslösa. I det fortsatta IOP-avtalet med Göteborgs Räddningsmission ingår ett socialt center och en familjecentral med stöd till barn och familjer, som bland annat ger följande stöd:

 • Stöd i kontakt med skola samt läxhjälp
 • Samarbete med skolor i Rumänien och Bulgarien
 • Stöd i kontakt med sjukvård och socialtjänst vid behov
 • Tvätt och dusch
 • Samhällsinformation
 • Stöd i kontakter med hemlandet, stöd vid återvändande till hemlandet

Insatserna under det Idéburna Offentliga Partnerskapet finansieras med öronmärkta medel för målgrupperna EU-medborgare och papperslösa. Avtalet omfattar 2 700 000 kr.

Svar på Göteborgsförslag om att förenkla alkoholtillståndet för kulturverksamheter

Nätverket Kultur åt alla har lämnat in ett Göteborgsförslag om att förenkla alkoholtillståndet för stadens kulturverksamheter. Nätverket skriver bland annat att Göteborgs riktlinjer (till exempel krav på vakter och anställd personal) inte är nödvändiga för kulturföreningar. Nätverket menar också att myndigheter borde ta tydligare hänsyn till skillnaden mellan kommersiella verksamheter och ideella föreningar, till exempel när det gäller krav på personalliggare och kassaregister.

Social resursnämnd beslutade att ge ett uppdrag åt förvaltningsdirektören att utreda inkommet göteborgsförslag och återkomma med ett förslag till beslut till nämnden.

Redogörelse för uppdrag och projektmedel 2018

I rapporten beskriver förvaltningen hur förvaltningen arbetat med olika uppdrag under 2018. Det handlar om uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och om uppdrag som nämnden gett till förvaltningsdirektören. I rapporten finns också information om beviljade och avslagna medel efter projektansökningar.

Vanligtvis presenteras redogörelsen för nämnden i februari nästkommande år. Men eftersom nuvarande nämnd beslutat om uppdragen redovisas ärendet istället i december.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63