Beslutat av Social resursnämnd 24 oktober 2018

Publicerad 24 oktober 2018

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Jämlikt Göteborg hittills – en sammanfattning av arbetet

Arbetet för en mer jämlik stad har nu pågått i fem år. Det har under denna tid skett en kraftsamling där både stad, civilsamhälle, näringsliv och många fler aktörer hjälps åt att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa. Jämlikt Göteborg är en långsiktig satsning som kan ge resultat först om flera år. Social resursnämnd är processägare för målet Göteborg ska vara en jämlik stad och har därför lett och samordnat arbetet. Staden har haft tydliga mål från politiken, en ledningsgrupp på högsta direktörsnivå som arbetat med att få bort hinder för samverkan, och satsningen har utgått från forskning och gedigna rapporter som beskriver skillnaderna.

Jämlikt Göteborg har gett många avtryck som kommit göteborgarna till del. Några exempel är: familjecentraler i alla stadsdelar, ”Staden där vi läser för våra barn” och hembesök hos barnfamiljer av barnmorska och socialtjänst.
I början av 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om ett program för arbetet för en mer jämlik stad åren 2018-2026.

Social resursnämnd beslutade att anteckna rapporten till protokollet och skicka den vidare till kommunstyrelsen.

Deltagande i SKL:s nationella nätverk för att utveckla samverkan med civilsamhället

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat ett nytt nationellt nätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, landstingets eller regionens samverkan med civilsamhället. Göteborgs Stad har sedan 2012 en överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer. Social resursförvaltning arbetar kontinuerligt för att förbättra den samverkan och att delta i ett nationellt nätverk gör det möjligt att utbyta erfarenhet och utveckla arbetet ännu mer.

Social resursnämnd beslutade att delta i SKL:s nationella nätverk under perioden 2018 till 2022.

Remissvar på motion om att förbjuda religiösa utrop på offentlig plats i Göteborgs kommun

Kommunstyrelsen har begärt Social resursnämnds yttrande över en motion av Jörgen Fogelklou (SD) om förbud mot religiösa utrop på offentlig plats i Göteborgs kommun. Social resursnämnd bedömer att böneutrop hör till rätten att utöva sin religion och bör betraktas inom ramen för religions- och trosfriheten. Ett förbud skulle därmed vara i strid med internationella konventioner som stadgar att människor inte ska diskrimineras utifrån religionstillhörighet.

Social resursnämnd beslutade att avstyrka motionen om att förbjuda religiösa utrop på offentlig plats och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.

Svar på remiss från Stadsledningskontoret gällande Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019-2022

Hösten 2017 gav kommunstyrelsen Stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med Social resursförvaltning, ta fram en plan för Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Planen syftar till att utveckla och stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målsättningen är att tillgodose alla göteborgares, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Planen har nu varit ute på remissrunda och Stadsledningskontoret har bett Social resursnämnd att yttra sig.

Social resursnämnd beslutade att tillstyrka Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019-2022 och att sända remissvaret med förslag om vissa förändringar till Stadsledningskontoret.

Ansökan om medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län gällande resursteam hedersrelaterat våld

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att inrätta regionala resurscentra om hedersrelaterat våld. Inom ramen för uppdraget har Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjudit in Göteborgs Stad att ansöka om medel. Detta då länsstyrelsen känner till att det pågår en process i staden med att inrätta resursteam om hedersrelaterat våld.

Utgångspunkten för Göteborgs Stad är att teamen ska stödja yrkesverksamma i hela staden vid hantering av ärenden, samt vara mobila och ge stöd och råd till utsatta personer.

Länsstyrelsen ställer som motkrav att det sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan Göteborgs Stads resursteam och det resurscentra som planeras på annat håll i länet. Social resursförvaltning bedömer att erfarenhetsutbytet kommer att stärka den gemensamma uppbyggnaden av kompetens i frågan.

Social resursnämnd beslutade att godkänna ansökan till länsstyrelsen. Nämnden ansöker om medel till fyra tjänster för perioden augusti till december 2018 samt 2019 och 2020. För 2018 handlar det om drygt 1,1 miljoner kronor och för 2019 och 2020 om 2,8 miljoner kr per år.

Komplettering av yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande boendet Nya Tillfället

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en planerad tillsyn vid Akutboendet Nya Tillfället den 2 maj 2018. Social resursnämnd har tidigare lämnat synpunkter och har nu fått möjlighet att komplettera yttrandet utifrån en dialog med IVO i ärendet 2018-08-14. IVO ställde vid dialogen frågor kring uppdraget avseende möjlighet till stöd och trygghet för de boende.

IVO hade noterat en blandning av personer med olika problematik och åldersspann, många i pågående missbruk samt långa placeringstider. IVO hade också noterat att det skulle finnas personer under 21 år och personer med rätt till insatser enligt LSS. De hade även frågor kring tillstånd och samtycke avseende integritetskränkande insatser som kameraövervakning, genomsökande av rum och beslag.

Efter att ha gått igenom tjänsteanteckningarna och Socialt ansvarig samordnares utredning har förvaltningen kommit fram till ett antal slutsatser och behov som framgår av tjänsteutlåtandet. Social resursnämnd beslutade att skicka tjänsteutlåtandet som eget yttrande till IVO.

Komplettering av yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande Kallebäcks boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en oanmäld inspektion på Kallebäcks boende den 9 mars 2018. Bland annat hade IVO frågor kring vad de uppfattade som brister i trygghet och säkerhet. De framförde också brister avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och efterfrågade förtydliganden och konkretisering av insatser i enlighet med den tidigare upprättade handlingsplanen. Nämnden har tidigare lämnat synpunkter utifrån IVO:s tjänsteanteckningar, men har nu getts möjlighet att komplettera yttrandet.

Nämnden beslutade att föreslå förstärkningar i verksamheten utifrån handlingsplanen och de förtydliganden som IVO efterfrågar samt att skicka tjänsteutlåtandet som eget yttrande till IVO.

Planering för vintern 2018/2019 avseende hemlöshet

Nu pågår planeringen av insatser för EU-migranter och papperslösa inför vintern 2018/19. Hittills innebär det en utökning av antal platser på Station Nord, härbärget för EU-migranter och papperslösa som nu i dagarna flyttat till nya lokaler på Anders Carlssons gatan.

De nya lokalerna ger utrymme för en högre grad av flexibilitet och möjligheten till ett utökat antal nattgäster under vintertid.

Social resursnämnd beslutade att anteckna informationen om förvaltningens förberedelser för att hemlösa EU-migranter och papperslösa ska få värme och vila i vinter till protokollet.

Lägesrapport om bosättningar i staden

Förvaltningen har gjort en lägesbeskrivning över hur det ser ut med bosättningar inom Göteborgs stad och vilket arbete som bedrivs i samverkan med olika aktörer.

Uppsökarna har ett uppdrag att regelbundet besöka de olika bosättningarna för att lämna information om att det inte är tillåtet att bo där samt vilka insatser som staden kan erbjuda. Det är svårt att kunna avgöra exakt hur många EU-migranter som vistas i Göteborg.

Social resursförvaltning planerar att tillsammans med övriga aktörer som arbetar med målgruppen, idéburen sektor och kommunen kartlägga målgruppen utifrån en ögonblicksbild under en vecka i november. Den samstämmiga bilden från alla aktörerna just nu är att antalet EU-migranter som försörjer sig i gatumiljö har minskat något.

Social resursnämnd beslutade att anteckna förvaltningens lägesrapport om arbetet med bosättningar inom Göteborgs kommun.

IOP med Bergsjöns församling för läxhjälp till utsatta barnfamiljer

Ärendet bordlades

Återansökan med begäran om täckning för kostnader avseende sjuksköterskor inom korttidshem LSS för 2018

Social resursnämnd sänder begäran till Hälso-och sjukvårdsnämnden i Göteborg om täckning för kostnader avseende sjuksköterskor inom korttidshem LSS för 2018 med 453 593 kr. Broströmsgården är särskilt anpassat för barn och ungdomar med mycket omfattande funktionsnedsättning. De erbjuds korttidsvistelse på boendet och för att personalen ska kunna utföra åtgärder med stort medicinskt ansvar behövs stöd av medicinskt utbildad personal.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för korttidsvistelse enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ligger på landstinget, i det här fallet Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd har tidigare haft ansvaret för sjuksköterskor vid Broströmsgårdens korttidshem. Sedan maj 2018 har hälso- och sjukvårdsansvaret lämnats över till Västra Götalandsregionen. I samband med det åtog sig Västra Götalandsregionen att täcka kostnader för hälso- och sjukvård för korttidshem inom LSS, för år 2018.

Yttrande om ny policy och reviderad riktlinje för Göteborgs Stads arbete med avhoppare

Stadsledningskontoret vill ha Social resursnämnds synpunkter på ny policy och reviderade riktlinjer för Göteborgs Stads arbete med avhoppare. Avhoppare definieras i de nya dokumenten som: ”personer som vill lämna kriminellt gäng, organiserad brottslighet, miljö präglad av våldsbejakande extremism och kriminella parallella samhällsstrukturer, och där man bestraffar utträde och därmed har en latent eller konkret hotbild”.

Förvaltningen delar bedömningen att stödet till personer som vill lämna kriminalitet kan stärkas ytterligare och bör ske likartat över staden. Men riktlinjerna bör vara förenliga med stadens socialtjänstprocess. Stadsdelsförvaltningarna och centrala funktioner behöver ha en dialog om hur stödet ska organiseras innan policyn och riktlinjerna antas.

Förvaltningen ställer sig också tveksam till om riktlinjer som ska styra socialtjänstens bedömning av den enskildes behov och rätten till bistånd kan villkoras för en målgrupp på det sätt som föreslås i riktlinjen.

Förvaltningen ser också svårigheter med att överföra information mellan olika nämnder kring enskilda individer.

Resursfrågan är också viktig. De ekonomiska konsekvenserna behöver utredas ytterligare och vara en del i beslutet om förändrad organisation och ansvarsfördelning.

Social resursnämnd beslutade att avstyrka förslaget till policy och riktlinjer med hänvisning till förvaltningens synpunkter och att sända förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som yttrande.

Fler lägenheter för våldsutsatta

Under 2017 vistades 177 kvinnor och 141 barn på Kriscentrum för kvinnor och på de ideella kvinnojourer som får bidrag från Social resursnämnd. Ungefär lika många vistades på andra boenden på grund av våld i nära relation. För att ge fler personer skyddat boende och stöd vill förvaltningen få tillgång till fyra lägenheter. Lägenheterna ska ligga i närheten av Kriscentrum för kvinnor för att uppfylla kraven på skydd, säkerhet och tillgång till personal dygnet runt. Utökningen ger möjlighet att ge skydd till bland andra personer med funktionsnedsättning, äldre i behov av personlig assistans och HBTQ-personer.

Social resursnämnd beslutade att verksamheten vid Kriscentrum för kvinnor ska utökas enligt förvaltningens förslag.

Kartläggning av narkotikasituationen på Göteborgs krogar

Tillståndsenhetens preventiva enhet RUS, Restauranger – Utveckling – Samarbete, har genomfört en enkätstudie med personal som arbetar på krogar, pubar, restauranger och klubbar i Göteborg. Kartläggningar har tidigare gjorts även 2005, 2009 och 2014.

Resultatet 2018 visar att de restauranganställda upplever att det är en hög förekomst av narkotika på Göteborgs krogar. En majoritet av de tillfrågade uppger att det finns mer narkotika idag än för fem år sedan. Kartläggningen visar även att krogpersonalens inställning till narkotikan är mer restriktiv än vid tidigare studier.

Social resursnämnds delegationsordning anpassas till nya adoptionsregler

Nya adoptionsregler trädde i kraft 1 september 2018. Syftet är bland annat att barnets bästa ska få större genomslag i adoptionsprocessen och att sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Till följd av de nya adoptionsreglerna behöver förvaltningens delegationsordning kompletteras med en ny punkt. Social resursnämnd beslutade att godkänna tillägg av punkt 9.16 i kapitel ”Familjerätt” i delegationsordningen.

Social resursnämnd överför 25 miljoner kronor av migrationsmedel till stadsdelsnämnderna

Social resursnämnd beslutade att överföra överskottet av återsökta migrationsersättningar på totalt 25 miljoner kronor som återbäring till stadsdelarna. Flyktingmottagandet i Sverige är ett statligt ansvar, men kommunerna har ansvar för ensamkommande barn när det handlar om boende, vård och omsorg. Under 2015 sökte ca 35 000 ensamkommande barn i Sverige och många av dem gav sig till känna i Göteborg. Social resursförvaltning kommer erhålla cirka 25 miljoner mer i så kallade migrationsersättningar än vad förvaltningen bokat upp som fordran gentemot Migrationsverket. Orsaken till att förvaltningen får tillbaka mer än beräknat beror på en försiktighetsprincip, som handlar om att inte övervärdera intäkter och tillgångar. Den ersättning som Migrationsverket nu beviljar har förvaltningen under tidigare år haft kostnader för.

Social resursnämnd beslutade därför att hela summan överförs till stadsdelarna i form av en återbäring för köpta platser.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63