Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 11 december

Publicerad 12 december 2018

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 11 december. Politikerna tog bland annat beslut om att bygga sporthall i nytt garage vid Masthugget och att placeringen av ny simhall i Östra Göteborg bör bli vid Kortedalavallen.

Ny simhall föreslås till Kortedalavallen

För ett par år sedan tog idrotts- och föreningsförvaltningen fram ett förslag för framtidens simhallar i Göteborg. Ett av förslagen var att det byggs en ny simhall i Kortedala/Bergsjön. Fastighetskontoret har studerat flera olika placeringar och funnit att tre stycken är möjliga: Kortedalavallen, Gärdsås Torg och Rymdtorget.

Idrotts- och föreningsnämnden tycker att det bästa är om simhallen placeras vid Kortedalavallen där det idag finns en gräs- och en grusplan. Med en simhall skapas ett idrottskluster, men också en entré till idrottsområdet Kvibergs Park, samtidigt som simhallen är tillgänglig för boende i hela Östra Göteborg.

Nämndens beslut skickas till fastighetsnämnden som är den aktör som ansöker om planbesked. Beslut om planbesked fattas av byggnadsnämnden.

Planer på sporthall i nytt parkeringshus vid Masthugget

Det är brist på sporthallar i Majorna-Linné och idrotts- och föreningsförvaltningen har länge letat efter möjligheter att bygga nya. Nu finns planer på att bygga ett parkeringshus med plats även för en fullmåttsstor sporthall och en takterass med odling och restaurang på Järnvågsgatan i Masthugget. Bygget är ett samverkansprojekt mellan idrotts- och föreningsförvaltningen, fastighetskontoret och Göteborgs Stads parkeringsbolag som har byggrätt på tomten. Sporthallen är tänkt att fungera som en träningshall utan permanent bemanning eller plats för publik och ska användas av föreningar och skolor.

Göteborgsförslag om utomhusrink och skatepark

Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått in två Göteborgsförslag, det vill säga förslag från stadens invånare. Förslagen är att:

  • bygga en utomhusrink för inlines- och landhockey vid Askims ishall
  • bygga skateboardpark i Kvibergs Park.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en utomhusrink vidare. Frågan om en skateboardpark i Kvibergs Park, bordlades för att åter tas upp i den nya idrotts- och föreningsnämnden.

Plan för ridsport 2019-2023

Idrotts- och föreningsförvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en plan för hur kommunen ska jobba för att utveckla ridsportens verksamhet, anläggningar och ridvägar under 2019-2023. Arbetet med planen har skett i dialog med ridsportförbundet och ridföreningar. Nu ska planen på remiss till nämnder i Göteborgs Stad och andra intressenter. Sista datum för att svara på remissen är i slutet på mars. Då ska planen åter behandlas av idrotts- och föreningsnämnden innan den skickas vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.

Ingen utökad kommunal borgen till Utsiktens BK

Utsiktens Bollklubb har en ansträngd ekonomi och ansökte i oktober 2018 om utökad kommunal borgen på 500 000 kronor för att kunna behålla verksamhetens nuvarande omfattning och kvalitet, och för att nå nya barn och unga i närområdet.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har granskat föreningens ekonomi och bedömer det som osäkert om föreningen klarar av att betala ränta och amortering på ett nytt borgenslån. Av den anledningen beslutade idrotts- och föreningsnämnden att säga nej till ett nytt. Föreningen har dessutom inte kunnat visa hur en utökad kommunal borgen kan bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för föreningen.

Förvaltningen tycker till om förtätningsplaner för Torslanda

Idrotts- och föreningsförvaltningen har lämnat synpunkter på byggnadsnämndens förslag på programarbete för centrala Torslanda – ett område som bland annat rymmer Torslanda IP. Programmet föreslår en förtätning av Torslanda med fler bostäder och utveckling av centrum, vård och skola. Förvaltningen tycker bland annat till om placeringen av den nya simhall som planeras till Torslanda. Dessutom säger förvaltningen att Torslanda/Björlanda på sikt behöver en ishall.

Budget 2019 för idrotts- och föreningsnämnden

Nämnden beslutade om budget och investeringsplan för 2019. Med anledning av det osäkra politiska läget, har förvaltningen i budget för 2019 fokuserat på grunduppdraget, det vill säga att främja folkhälsa och göra det möjligt för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. Kommunfullmäktige har gett idrotts- och föreningsnämnden ett antal uppdrag, bland annat att utreda hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet, upphandla undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen enligt LOU och att avveckla det socioekonomiska diffentieringsbidraget.

Här är några exempel på planerade nybyggnationer och upprustningar under 2019:

  • Nytt motionscentrum byggs i Vättlefjäll, Angered.
  • Hinderbana byggs i Kvibergs Park.
  • Nya konstgräsplaner byggs i bland annat Lillhagsparken och Kvibergs Park.
  • Ombyggnation av Slottsskogsvallens entréområde.
  • Fortsatt upprustning av Lundbybadets bassänger och Askims ishall.

I samband med budget fastställdes också regler för föreningsbidrag, taxor för hyra av planer, hallar, simhallar, isbanor och inkvartering i skolor och priser i nämndens friskvårdsanläggningar.

Läs mer i nämndhandlingarna

Du hittar mer information om de ärenden som togs upp för beslut på idrotts- och föreningsnämndens möte i nämndhandlingarna.

Här finns nämndhandlingarna