Stadsdelsnämndmötet i Angered 18 december med tema Stadslandet

Publicerad 27 december 2018

Stadsdelsnämndens möte den 18 december handlade om bland annat projektet Stadslandet Göteborg som handlar om hållbar utveckling. Utöver det pratade politikerna också om nästa års budget, Angereds lokala stadsbyggnadsprogram, och föreningsstöd.

Tema Stadslandet

Mötet inleddes med en presentation om Stadslandet Göteborg, en del av Göteborgs Stads arbete för hållbar stadsutveckling. Projektet arbetar för att främja hållbara och gränsöverskridande samarbeten. Detta görs genom stöd till grön affärsutveckling och innovation men också genom fem stycken så kallade ”testbäddar”. Det är test- och demonstrationsmiljöer där idéer och initiativ kan testas på riktigt för att skapa ny kunskap, fakta och beslutsunderlag.

Stadslandet består av fyra nav eller mötesplatser. Tre av dem finns i Angered (Lärje-Angered C, Bergum-Gunnilse och Hammarkullen) och en finns i Norra Hisingen. En viktig del i arbetet är att involvera de som bor och verkar i Angered. Stadslandet involverar och engagerar lokalt; hållbara företag, akademi, offentlig förvaltning och föreningsliv.

De olika naven i Stadslandet spänner över hela Angereds spektrum av områden. Från Bergum-Gunnilse till Hammarkullen och Angered centrum. Det som områdena har gemensamt är att där finns outnyttjade kompetenser, initiativ och naturresurser men också att det krävs samarbete för att ta till vara på det. Ett av initiativen som kommit igång är Angereds gård där de bland annat har ett mindre jordbruk och djurhållning i form av får.

- Det är ett viktigt projekt som pågår här i vår stadsdel och något som engagerar många, sa Ali Moeeni (S), stadsdelsnämndens ordförande.

- En spännande utveckling är det som händer kring Stadslandet. Det är ju mycket liten skala och i teststadiet, men det ska bli spännande att få följa utvecklingen framöver, sa Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör.

Mål- och inriktningsdokument 2019

Tre olika mål- och inriktningsdokument lämnades in som förslag, ett förslag av Alliansen, ett av Socialdemokraterna, och ett förslag av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alliansens förslag röstas igenom och blir nämndens mål- och inriktningsdokument för 2019.

Ansökan från föreningar om hållbarhetsbidrag 2018

Tillsammans med miljö- och klimatnämnden har stadsdelsnämnden Angered fått i uppdrag att dela ut hållbarhetsbidrag till föreningar som söker pengar för miljöarbete. Hållbarhetsbidraget är ett riktat stödbidrag från Göteborgs Stad vilket innebär att pengarna fördelas av stadsdelsnämnden Angered, men det påverkar inte stadsdelens egen budget. Ansökningarna bedömdes utifrån hur de bidrar till att nå Göteborgs Stads tolv miljömål. Detta inkluderar bland annat begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap och levande skogar med bevarad mångfald av växter och djur. Nämnden godkände nio stycken ansökningar där stödet bland annat kommer gå till utbildning, miljöanpassning, uppstart av odling, och installation av miljövänlig uppvärmningskälla.

Lokalt program för stads- och samhällsutveckling i Angered

Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett lokalt program för stadsutveckling. Programmet utgår ifrån de utmaningar som finns i Angered. Några av de utmaningarna är segregation, bostadsbrist, trista torg, och en stigmatiserande bild av Angered utåt. Ett av huvudmålen i programmet är därför att bygga ihop stadsdelen. Idag är de olika områdena isolerade från varandra och binds ihop främst via spårvagnslinjen. Genom att bygga ihop stadsdelen Angered skapas bättre förutsättningar för en mer jämlik tillgång till stadens resurser. Det ska finnas torg och offentliga platser där människor vill och kan umgås. Det ska vara tryggt och enkelt att röra sig mellan Angereds olika områden. Gruppledare för partierna i Angered har varit delaktiga i diskussionen genom Vision Angered.

- Jag tror det här programmet är jättebra inför den nya nämndens fortsatta arbete. Det beskriver vilka möjligheter och svårigheter vi har men också vilka drömmar vi har i Angered, sa Yvonne Palm (V), förste vice ordförande.

- Det här är bara början och vi måste systematiskt jobba med det framöver. Det här dokumentet ska inte bara bli en hyllvärmare som vi bara refererar till vid behov. Det är upp till kommande nämnd att ta strategiska steg för hur vi ska aktivt arbeta med detta framöver, sa Kojo Ansah-Pewudie (L).

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Beslut om budget 2019 för stadsdelsnämnden Angered
  • Äldreboendeplan för Göteborgs Stad 2019-2022
  • Ansökan från Angereds Simklubb om riktat stöd för simskola under skollov 2018
  • Ansökan från Folkets Hus i Hammarkullen om verksamhetsstöd 2019

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

Inga frågor ställdes från allmänheten under detta möte.

Möten i nämnden 2019

Den nya nämnden kommer att besluta om datum för nämndmöten 2019 i januari när de formellt har tillträtt och röstats in. Datumen kommer därefter att publiceras på www.goteborg.se/angered

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22

Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42