Nämndmöte i Angered med tema fältarbete

Publicerad 1 juni 2018

Stadsdelsnämndens möte den 29 maj handlade bland annat om det trygghetsfrämjande arbetet som utförs av fältarbetarna i Angered. Nämnden fattade även beslut om att avlasta sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder ekonomiskt. Detta gör man genom att minska sektorns sparkrav med 20 miljoner kronor och även överföra 8 miljoner kronor från vårens kompletteringsbudget till sektorn.

Mötet inleddes med en presentation av en av de sex fältarbetare som syns på torg, mötesplatser och fritidsgårdar runtom i Angered. Fältarbetarna finns till för barn och unga och är närvarande på platser i stadsdelen som upplevs som otrygga. Deras uppdrag är att vara en trygg punkt för unga att vända sig till.
En fältarbetare berättade att det finns en stolthet i att arbeta i Angered då det finns en stark tro på ungdomarna i stadsdelen.

Ekonomisk rapport och kompletterande budget 2018

De åtgärder som stadsdelen har vidtagit för att förbättra det ekonomiska läget har visat sig ge vissa resultat. Ett område som uppvisat ett bättre resultat än tidigare är hemtjänsten. Men många enheter i stadsdelen har fortfarande stora ekonomiska utmaningar.
I april 2018 beslutade kommunstyrelsen om kompletterande budget för vintern 2018. För stadsdelsnämnden Angered innebär detta ett ökat kommunbidrag om 8,1 miljoner kronor. Fördelningen av kompletteringsbudgeten till sektorerna baseras på kommunstyrelsens beslut.

Minskat sparkrav för sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Under mötet beslutade nämnden att sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) ska avlastas ekonomiskt. Sektorns sparkrav ska minskas med 20 miljoner kronor och ytterligare 8 miljoner kronor överförs från kompletteringsbudgeten.

– Nu kan vi se en viss effekt av den ekonomiska handlingsplanen som antogs av nämnden den 12 mars för att få en ekonomi i balans. Den nedåtgående trenden har avstannat och ekonomin ser ut att hålla sig på en mer stabil nivå, säger Ali Moeeni (S), nämndens ordförande.

I januari 2018 visade stadsdelsförvaltningen ett ekonomiskt underskott vilket ledde till en handlingsplan med sparåtgärder. Åtgärderna omfattade omkring 88 miljoner kronor för hela stadsdelsförvaltningen och där största delen låg inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

– Sektor IFO-FH har fortfarande en ekonomi i obalans och måste göra allt de kan för att åtgärda detta. Samtidigt vill vi i nämnden att sektorns medarbetare känner att de har vårt stöd för att även i fortsättningen kunna utföra sitt goda arbete, säger Ali Moeeni.

Provisoriska förskolelokaler i Angered centrum

Stadsdelsnämnden Angered ger Lokalsekretariatet i uppdrag att se över möjligheten för tillfälliga förskolelokaler i Angered centrum.
Antalet barn i Angered centrum som är i förskoleåldern förväntas öka under kommande år och därför behöver också antalet förskoleplatser i området ökas.

Runt Angereds torg byggs bostäder som snart är klara och därför är det viktigt att snabbt få fram tillfälliga förskolelokaler i väntan på en mer permanent lösning i centrum.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Omorganiseringen av grundskolan och förskolan
  • Ansökan om verksamhetsstöd för 2018, föreningen Bergums IF
  • Sommarjobb för unga i årskurs 9
  • Angeredsdagen 29 juni
  • Sommarlovsaktiviteter och sommaröppettider för fritidsgårdar

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En person från området vid Angereds kyrka berättar att de fortfarande väntar på återkoppling om ett ärende som tagits upp på ett tidigare nämndmöte. Personen berättar att de känner sig nedprioriterade jämfört med områden och stadsdelar närmare Göteborgs Stads centrum. Nämndens ordförande berättar att de gör sitt bästa för att föra Angereds invånares talan, de har försökt få kontakt med trafiknämnden och fastighetsnämnden i ärendet. En tjänsteman arbetar aktivt med ärendet, och gör vad hen kan för att driva frågan framåt.

En person från Hammarkullen berättar att entréerna till köpcentrumet i Angereds centrum upplevs som en otrevlig miljö. Då det finns askkoppar vid dessa ingångar står det ofta människor och röker väldigt nära dörrarna. Detta innebär dels att det ofta ligger cigarettfimpar på marken och i blomkrukorna runtomkring, men även att röken kommer in i centrumhallen och luktar illa. En tjänsteman berättar att detta varit ett problem länge och har diskuterats i nämnden, medborgarpanel och med fastighetsägaren. Förslaget att flytta askkopparna kommer stadsdelsförvaltningen ta upp igen med fastighetsägaren.

Möten i nämnden

Under våren och sommaren 2018 kommer stadsdelsnämnden att ha möten 19 juni, 28 augusti, och 25 september.

För ytterligare information kontakta:
Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42