För närvarande råder inget bevattningsförbud i Göteborg

Publicerad 9 augusti 2018

Trots värmen är Göteborgs vattentillgång normal och det är inte bevattningsförbud i Göteborg. I nuläget kan göteborgarna använda vattnet som vanligt.

Göteborgs Stad samarbetar med Länsstyrelsen Västra Götaland, Räddningstjänsten och andra myndigheter för att hålla lägesbilden om vattentillgången i Göteborg uppdaterad och för att ha en beredskap för om situationen skulle förändras. Om situationen förändras kommer vi att uppdatera informationen och rekommendationerna.

Normal dricksvattentillgång

Trots värmeböljan är dricksvattentillgången i staden normal. Du kan därför använda vattnet som vanligt. Situationen kan dock snabbt förändras.

Många kommuner har infört bevattningsförbud eftersom tillgången på dricksvatten påverkas av torkan. Främst gäller detta kommuner som använder mindre vattendrag eller grundvatten för dricksvattenframställningen. I Göteborg använder vi Göta älvs vatten för att framställa dricksvatten. Göta älv är en av Sveriges största älvar och därför inte lika känslig för långvariga torrperioder. Kommunerna i vår region använder olika vattentäkter vilket gör att det kan se annorlunda ut i grannkommunerna.

Läs mer om vattnet från Göta Älv blir dricksvatten här.

Hur kan jag skydda min källare från översvämning?

Värmen gör att risken för plötsliga och oförutsedda skyfall ökar. Vid kraftiga regn ökar också risken för att dagvattensystemen blir överfulla och källare översvämmas. Regnvatten kan också ta andra vägar än det normalt gör och tillfälliga bäckar kan bildas på gator och tomter.

Förvara därför inte känsliga och viktiga saker i källaren, flytta upp saker från källargolven och se till att ytvatten från vägar och andra tomter inte rinner in i huset.

Läs mer om problem med vatten och avlopp och om dagvatten. Här kan du se hur det ser ut i ditt område efter ett skyfall.

Har du fler frågor?

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se, 031-368 27 00