Anteckningar från öppet förmöte i Norra Hisingen 4 december 2018

Publicerad 10 december 2018

Budgetunderskottet, Livslust och fritidsgårdarnas verksamhet var ämnen som togs upp på det öppna förmötet som lockade över hundra besökare.

Mikael Wallgren, 1:e vice ordförande i stadsdelsnämnden, inleder med att hälsa alla besökare välkomna, ger en kort bakgrund till mötet och förklarar formerna för dagens möte.

Frågor som medborgare lyfte under förmötet

Allmänt om förvaltningens budgetunderskott

Fråga ställs om den nya förskolan som ska byggas på Lisa Sass gata har del i det ekonomiska underskottet inom förvaltningen.

Samtalsledande politiker informerar om att det inte finns något samband utan att underskottet till stor del beror på förändrade budgetförutsättningar då förskola och skola inte längre tillhör stadsdelen utan lagts under egna förvaltningar.

Fråga ställs om varför så mycket pengar nu saknas? Man hade önskat att politikerna varit tydliga med att man tidigare använt skolans medel till att finansiera de andra verksamheterna i stadsdelen.

Samtalsledande politiker informerar om att pengarna inte enbart var riktade mot skolan utan också förebyggande arbete och främjande arbete i stort.

Besökare lyfter oro över att fler ungdomar kommer att hänga runt Selma Lagerlöfs torg om man skär ned på fritidsverksamheten. Hon vågar inte längre gå ut på torget kvällstid och ställer fråga om fler väktare ska sättas in?

En representant från föreningen Yera, som bland annat anordnar läxhjälp, framhåller vikten av att det finns tillräckligt med lokaler och mötesplatser i stadsdelen. Det finns många ensamstående föräldrar i Backa som behöver extra stöd med bl.a. läxläsning för sina barn och eftersom hjälpen man får i skolan ibland inte är tillräckligt omfattande, finns den här typen av föreningar som är beroende av lokaler för sin verksamhet. Man skulle kunna utveckla detta och de som är pensionärer skulle kunna hjälpa de yngre med läxorna.

Besökare framför synpunkt om att stadsdelen borde vara mycket tuffare i sina krav mot de kommuncentrala politikerna och förhandla till sig mer pengar eftersom det är uppenbart att de inte räcker till. Som åhörare vill man ha svar på detta och veta hur politikerna tänker göra.

Samtalsledande politiker framför att syftet med detta möte inte är debatt eller att ge svar på frågor utan att man i första hand är här för att lyssna och ta till sig av det som sägs.

Fråga ställs från besökare om politikerna ser något som kan bli bättre i verksamheten med det framtagna förslaget?

Samtalsledande politiker svarar att något sällan blir bättre av att spara på en verksamhet men att de nya arbetssätten kommer vara bra eftersom ungdomarna får vara med och skapa själva i högre utsträckning.

Livslusts verksamhet

Besökare från Livslust berättar om den verksamhet som bedrivs, hur mycket man uppskattar det breda utbud som finns inom verksamheten och hur viktig den är för de äldre och deras sociala samvaro och psykiska hälsa. Man framför att verksamheten har besökare från hela staden och dessutom är kostnadsfri till stor del, vilket inte minst är viktigt för äldre kvinnor, som har det sämst ekonomiskt ställt. Uppmaning riktas till politikerna att se detta samband och inte skära ned på Livslusts verksamhet, och att en nedskärning kommer kosta stadsdelen väsentligt mer framöver.

Besökare framför också att Livslust koncept till stor del bygger på volontärverksamhet men att det finns en stor risk att dessa volontärer försvinner om man lägger ner verksamheten.

Samtalsledande politiker framför att stadsdelsnämnden inte betvivlar vikten av vare sig Livslust eller Fritidsverksamheten och att det är viktiga förebyggande insatser. Vidare förtydligas att Livslust inte ska läggas ned men att förslaget från stadsdelsförvaltningen innebär att verksamheten kommer bedrivas på andra sätt och med mindre resurser jämfört med idag.

Fritidsgårdarnas verksamhet

Fråga ställs från ungdomarna om hur politikerna kan vara nöjda med detta förslag och hur det kan vara demokratiskt att skära ned så mycket på fritidsgårdarna?

Samtalsledande politiker informerar om att det finns flera förslag på nedskärningar i alla sektorer, även inom till exempel individ- och familjeomsorg och äldreomsorg och att alla verksamheter måste bidra till att budgeten blir balanserad.

En av ungdomarna lyfter att alla fritidsledare är bra och viktiga personer och att flera av dem är som föräldrar för dem. De unga på mötet vill inte att så många fritidsledare ska försvinna och man vill ha kvar den öppna verksamheten som är mer tillgänglig. Man framhåller att man vill vara i sitt närområde och inte åka till andra fritidsgårdar så det hjälper inte om det finns bättre öppettider på de andra gårdarna. Det känns också bättre för föräldrarna om man vet att ens barn är i närområdet, det minskar deras stress.

Det framförs att många ungdomar mår dåligt och behöver dessa fritidsledare att prata med för att klara sig psykiskt. Man menar att det kan bli mer otrygghet i offentlig miljö när ungdomarna kanske behöver vistas mer utomhus.

Samtalsledande politiker framför att fritidsverksamheten inte kommer att läggas ned men att han inte är insatt i underlaget ännu eftersom han precis fått det till sig och inte hunnit sätta sig in i det. Verksamheten för åldersgruppen 16–20 år kommer att finnas kvar.

Sektorschef för Samhälle och kultur informerar om att förvaltningen haft en omfattande brukardialog tillsammans med personalen för att få mer kunskap om vad som var angeläget för dem. Detta gjordes både på fritidsgårdarna men även på träffpunkterna för de äldre.

Besökare framför att synpunktsinhämtning verkar vara en enkelriktad verksamhet och menar att förvaltningens enkäter inte är dialog utan det har man när man möter medborgarna och också får lyssna till deras känslor.

Datum, tid och plats: 4 december 2018 klockan 18–19 på Kulturhuset, Nils Holgersson salen, Selma Lagerlöfs torg

Antal närvarande medborgare: 105

Närvarande politiker: Mikael Wallgren, Dragana Todorovic, Catharina Perlenius, Hasse Andreasson, Madlen Gunnarsson, Pierre Alpstranden