Regler för installation av värmepump

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen för att installera sådana värmepumpar.

Regler för bergvärmepump

Avstånd till andra borrhål

En bergvärmepump bygger på att värme tas från berget. Marken kommer då att gradvis kylas ner runt borrhålet. Värmepumpar som är alltför tätt placerade stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet vara minst 20 meter mellan borrhålen. Om du har möjlighet att placera borrhålet minst 10 meter från din fastighetsgräns, kan det också bidra till att miljöförvaltningen kan behandla din ansökan snabbare.

Om du behöver borra närmare än 20 meter från ett befintligt borrhål måste du redovisa hur du tänker göra för att kompensera för ett kortare avstånd. Till exempel borra med vinkel bort från det befintliga borrhålet eller djupare borrhål.

Borra inte nära vattenbrunnar och avlopp

Ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i vattenbrunnar i närheten. I samband med borrningen kan till exempel saltvatten, som ligger djupt ner i berget, tränga upp till sött grundvatten och nå brunnarna. Det kan också hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till vattenbrunnar. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära vattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Borrhålet bör placeras minst 30 meter från borrade vattenbrunnar och 20 meter från grävda vattenbrunnar. Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30 meter.

Bifoga en karta till din ansökan

När du ansöker om tillstånd ska du bifoga en karta eller kartbild i skala 1:400, där du ska markera var borrhålet ska placeras, eventuella vattenbrunnar och avloppsanläggningar i närheten av borrhålet. Finns det andra bergvärmeborrhål i området ska även dessa markeras ut på kartan.

En kartbild kan du kostnadsfritt ta fram via stadsbyggnadskontorets självservicedatorer på Köpmansgatan 20. Om du vill få tag på en fastighets vatten- och avloppsledningar gör du antingen en beställning av fastighetens digitala bygglovhandlingar eller gör en kostnadsfri sökning på självservicedatorerna. När det gäller dricksvattenbrunnar finns det tyvärr inget heltäckande register på var alla sådana finns. Det bästa är om du kan fråga grannarna direkt.

Detta ska du markera på kartan

  • Markera borrhål, och numrera borrhålen om de är flera.
  • Rita ut borrhålets start- och slutpunkt om hålet är vinklat.
  • Märk ut vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål.
  • Märk ut vatten- och avloppsledningar, samt teleledningar inom området.
  • Märk ut andra borrhål för bergvärme inom 20 meter från planerat borrhål.

Om du installerar en värmepump utan tillstånd kan du få betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Mer information och ansökningsformulär finns på sidan Ansök om tillstånd för värmepump

Berörda grannar får lämna synpunkter

Miljöförvaltningen skickar din ansökan till de grannar som vi bedömer vara berörda av dina planer. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall över vem som är berörd. Det är därför bra om du i förväg informerar dina grannar om planerna.

Krav på att brunnsborraren är certifierad

Miljöförvaltningen ställer krav på att företaget som borrar är certifierat. Information om certifierade brunnsborrare finns hos certifieringsföretaget SP.

Värme från ytjord, grundvatten eller ytvatten

I Göteborg är det ovanligt med ansökningar om tillstånd för värmepump för ytjord, grundvatten eller ytvatten. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på miljöförvaltningen.

För luftvärmepump krävs inget tillstånd men tänk på placeringen

I Göteborg får du installera luftvärmepump utan att söka tillstånd. Men tänk på att placera pumpen så att den inte bullrar och orsakar klagomål från grannarna. Miljöförvaltningen får en del klagomål på störande buller från värmepumpar. Om vi anser att klagomålen är befogade kan vi kräva åtgärder för att minska störningen.