Plan- och byggprojekt

Backa - Ändring av detaljplan för kv Gopön

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Syftet är att upphäva bestämmelsen om fastighetsindelning för fastigheten Backa 54:1. Det möjliggör att fastigheten kan utökas med ett markområde som utgör fastigheten Backa 766:466. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplan, akt 1480K-II-3196 med fastighetsindelningsbestämmelser akt 1480K-III-6657.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-06-28, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5483.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - startskede

  2. Plan förenklat förfarande - samråd

  3. Plan förenklat förfarande - inför beslut

  4. Plan förenklat förfarande - laga kraft

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0150/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplan II-3196 del av kvarteret 54 Gopön inom stadsdelen Backa.

Handläggare

Markägare

Privat