Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder och verksamheter norr om Lana

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att komplettera med ny bostadsbebyggelse som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till blandstad. Detaljplanen medger ca 200 nya lägenheter samt verksamheter i gatuplan. Befintligt kontorshus mot Mölndalsvägen blir möjligt att bygga på med tre våningar för att användas för centrumverksamhet alternativt bostäder.

Upphov till illustrationen Kjellgren Kaminsky Architecture

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2016-07-21. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5347.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0312/13
Diarienummer FK
FN2650/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Handläggare

Markägare

Privat markägare