Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Norra Masthugget - ska utvecklas till en attraktiv del av innerstaden

SDN Majorna-Linné , stadsdel Masthugget och Pustervik.

Målet är att utveckla området med en bra blandning av bostäder, verksamheter, kultur, rekreation och service till göteborgarna.

Vad händer just nu?

Programmet för Norra Masthugget är godkänt.

Karta

Mer kultur och nya mötesplatser

Kring Folkets hus, Järntorget och Frilagerhuset, som sedan länge varit en mötesplats för stadens kultur-, förenings- och nöjesliv, föreslås en utveckling med tyngdpunkt på kulturverksamhet, hotell och annan centrumverksamhet. Bl a finns önskemål om att Pusterviksteatern ska få en ny scen i området samt att Folkets Hus kan utvecklas som kulturnav med ett nytt hotell och nya flexibla möteslokaler och scener.

Utgångspunkten är att nya kvarter utformas med bottenvåningar som gör det möjligt att etablera butiker och annan publik verksamhet.

Service i form av skolor, daghem, service- och äldreboende med mera finns i närliggande områden, men kan komma att behöva kompletteras inom eller i anslutning till programområdet, när fler bostäder byggs.

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.