Plan- och byggprojekt

Billdal - Kolonilottsområde vid Hästebäck

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Befintligt planlagt odlingsområde söder om Uggledalsvägen ska utvecklas till kolonilottsområde med möjlighet för övernattning i stugor under odlingssäsongen. En del av området kommer fortsätta att användas för enbart odling.

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 2018-01-30.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

Lämna dina synpunkter

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden och att du är berörd av beslutet. Det är viktigt att du skriver ditt namn och adress samt namnet på den plan som du har synpunkter på.

Om dennna tjänst inte fungerar av någon anledning så kan du istället skicka in till e-postadressen: sbk@sbk.goteborg.se eller givetvis skicka med vanlig post till: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Bilagor

Du kan bifoga upp till 3 bilagor. Den totala storleken får inte vara mer än 99 mb.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.
 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.
 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0403/16
Diarienummer FK
FN6385712
Planens formella namn
Detaljplan för Kolonilottsområde vid Hästebäck inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad