Plan- och byggprojekt

Billdal - Kolonilottsområde vid Hästebäck

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Befintligt planlagt odlingsområde söder om Uggledalsvägen ska utvecklas till kolonilottsområde med möjlighet för övernattning i stugor under odlingssäsongen. En del av området kommer fortsätta att användas för enbart odling.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-24, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5445.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.
 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.
 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0403/16
Diarienummer FK
FN6385712
Planens formella namn
Detaljplan för Kolonilottsområde vid Hästebäck inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad