Plan- och byggprojekt

Krokslätt – Förskola vid Kullegatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av en ny och större förskola. Inom planområdet ligger idag en förskola med fyra avdelningar. Förskolan är i behov av upprustning, och eftersom det är brist på förskoleplatser har staden valt att istället föreslå en ny och större förskola på platsen. Staden arbetar för att möjliggöra stor och funktionell utomhuslekyta samt goda trafikförhållanden på platsen. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 2018-01-23.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20

Lämna dina synpunkter

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden och att du är berörd av beslutet. Det är viktigt att du skriver ditt namn och adress samt namnet på den plan som du har synpunkter på.

Om dennna tjänst inte fungerar av någon anledning så kan du istället skicka in till e-postadressen: sbk@sbk.goteborg.se eller givetvis skicka med vanlig post till: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Bilagor

Du kan bifoga upp till 3 bilagor. Den totala storleken får inte vara mer än 99 mb.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0425/13
Diarienummer FK
FN5948/13
Planens formella namn
Detaljplan för förskola vid Kullegatan

Handläggare

Markägare

Göteborgs Kommun