Plan- och byggprojekt

Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården.

Här planeras för cirka 250 lägenheter i flerfamiljshus och en större komplettering av verksamhetslokaler i en industrihistoriskt intressant miljö. Området gränsar direkt mot kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg och har kaj mot Säveån. Befintliga verksamheter ges i stor utsträckning möjlighet att finnas kvar i de bevarandevärda industribyggnaderna. Illustration: White arkitekter AB.

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i samrådsskede nummer 2. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Välkommen på samråds- och informationsmöte torsdagen den 1 februari klockan 18 i Platzers lokal i B21, Gamlestadens fabriker (Gamlestadsvägen 2-4).

Synpunkter lämnas senast 2018-02-21.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret köpmansgatan 20
- Handlingarna finns också att läsa på Gamlestadens bibliotek Brahegatan 11a

Lämna dina synpunkter

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden och att du är berörd av beslutet. Det är viktigt att du skriver ditt namn och adress samt namnet på den plan som du har synpunkter på.

Om dennna tjänst inte fungerar av någon anledning så kan du istället skicka in till e-postadressen: sbk@sbk.goteborg.se eller givetvis skicka med vanlig post till: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Bilagor

Du kan bifoga upp till 3 bilagor. Den totala storleken får inte vara mer än 99 mb.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.
 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.
 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0489/11
Diarienummer FK
FN1143/12
Planens formella namn
Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg

Handläggare

Markägare

AB Platzer Olskroken 18:7 c/o Platzer Fastigheter AB