Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Bebyggelse på Götaleden

SDN Centrum. Stadsdel Gullbergsvass.

Syftet är att möjliggöra stadsutveckling genom ny stadsbebyggelse ovanpå Götaleden i tunnel mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. Planförslaget innebär en exploatering på ca 140 000 kvadratmeter med bostäder, kontor, verksamheter, förskola/skola, parkering och tekniskt ändamål fördelat på fem kvarter. Förslaget är i linje med och har som mål att uppfylla många av de stadskvaliteter som finns presenterade i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet version 2.0. (Byggnadsnämnden gav 2014-01-14 i uppdrag att utarbeta detaljplan för överdäckning av Götaleden.)

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Markanvisning är beslutad den 18 maj 2015 i fastighetsnämnden.

Tidplan:
Samråd: sommar 2015
Granskning: Fjärde kvartalet 2017
Godkännande Andra kvartalet 2018
Antagande: Tredje kvartalet 2018
Byggstart: Tunnelbyggnation pågår, klar 2019. Husbyggnation start 2020.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.
 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0714/13
Diarienummer FK
FN4656/14
Planens formella namn
Överdäckning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området