Plan- och byggprojekt

Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för en förnyelse, komplettering och utveckling av bebyggelsen och de offentliga rummen kring Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt den 30 november 2010 att anteckna samrådsredogörelsen. Se vidare Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.
  3. Program - antecknat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0786/08
Planens formella namn
Program för Områden vid Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området