Plan- och byggprojekt

Ny knutpunkt vid Svingeln

SDN Centrum. Stadsdel Stampen.

Enklare och säkrare för alla som åker kollektivt

I takt med att Göteborg växer från en stor småstad till en grön och nära storstad stärker vi upp kollektivtrafiken. Idag är hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gör byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Hållplats Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Befintliga buss och spårvagnshållplatser flyttas närmare varandra, samtidigt som vi gör plats för fler bussar. Svingeln får också nya gång- och cykelbanor.

Tidplan

Bygget av den nya knutpunkten startade i september 2017 och delas in i flera etapper. De nya busshållplatserna är klara och till sommaren 2018 flyttas även spårvagnshållplatserna till sitt nya läge. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt våren 2019 och inkluderar bygget av en ny rondell på Redbergsvägen.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under byggnationen är framkomligheten vid Svingeln något begränsad, framförallt för bilister. Håll dig uppdaterad om trafikläget på trafiken.nu

Vad händer just nu?

180827: Start etapp 2 – ny rondell på Redbergsvägen

För att förbättra framkomligheten i området runt Svingeln bygger vi en ny rondell på Redbergsvägen. Förberedande arbeten i form av flytt av trängselportaler är redan gjorda och den 27 augusti börjar vi byggnationen av själva rondellen. Arbetet planeras pågå till vintern 2018/2019.

I samband med byggnationen begränsas framkomligheten i området. Vägarna är dock öppna som vanligt och alla trafikslag inklusive gående och cyklister kommer kunna ta sig fram förbi byggarbetsplatsen. Ta det försiktigt i trafiken och följ anvisningar på plats.

180625: Spårvagnshållplatserna flyttar

Med start den 25 juni flyttar vi spårvagnshållplatserna vid Svingeln till sitt nya permanenta läge. Arbetet pågår till den 29 juli. Den 30 juli planeras de nya spårvagnshållplatserna tas i bruk.

Under flytten kommer spårvagnstrafiken på Stampgatan vara avstängd och hållplats Svingeln och Ullevi Norra dras in. Det kommer finnas information om alternativa resvägar på hållplatserna och på www.vasttrafik.se

180524: begränsad famkomlighet sista veckan i maj

180308: Cykelbanan mellan Kruthusgatan
och Svingeln stängs 26 mars–23 april

180207: Ny rondell vid Redbergsvägen

Text visas om bilden är trasig

Arbetena vid Svingeln omfattar även en ny rondell på Redbergsvägen För att förbättra framkomligheten i området runt Svingeln bygger vi en ny rondell på Redbergsvägen. Arbetet börjar i mitten av februari då vi flyttar trängselportalerna på Redbergsvägen.

Flytt av trängselportal stänger körfält

I samband med flytten av trängselportalerna stängs ett körfält i riktning mot Redbergsplatsen. Även vänstersvängen för trafik från E6 Malmö mot Svingeln stängs. Båda avstängningarna blir en del av den permanena lösningen och den nya rondellen. Under byggtid kommer framkomligheten att vara begränsad i området.

180123: Vi fäller tre träd

Tre lindar på parkeringen mellan Friggagatan och Stampgatan skadar ledningar i marken. Därför tar vi i slutet av januari ner dessa träd. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya i samband med att Svingeln färdigställs.

Här kan du läsa mer om stadens träd

Här kan du läsa frågor och svar om stadens träd

171210: I december öppnade den nya busshållplatsen

Den 10 december öppnade den nya busshållplatsen vid Svingeln med plats för fler bussar. I samband med Västtrafiks tidtabellskifte den 10 december började Alingsåssnabben trafikera Svingeln. Linje 514 utgick. Läs mer på www.vasttrafik.se

171106: Ny sträckning för cyklar och fordon

Omläggningen av cykelbanorna är tillfällig. Omläggningen för fordonstrafiken blir permanent. Ändringarna kommer att genomföras i mitten av november.

Karta

Status och handlingar

  1. Trafikutredning

    Trafikutredning - trafikkontoret utreder olika förutsättningar för trafiklösningar innan väg- eller detaljplan har startat.
  2. Startskede - trafikprojekt

  3. Pågående trafikarbete

  4. Informationsmateriel - Trafiknytt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN1394/16

Handläggare