Plan- och byggprojekt

Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

SDN Västra Hisingen.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda trafiksituationen längs Kongahällavägen i Torslanda.
Utredningen har kommit långt, ett förslag till åtgärder kommer att läggas fram för trafiknämnden under våren 2016.

Vad händer just nu?

Arbetet med trafiksituationen
längs Kongahällavägen sker i flera plan

Stängningen av Södra Låssbyvägen i juni 2013 var upprinnelsen till det uppdrag som trafiknämnden gav trafikkontoret ett år senare, i juni 2014. Uppdraget omfattar att hitta lösningar på trafikproblemen i centrala Torslanda och utreda en tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155.
Åtgärdsvalsstudien längs Kongahällavägen befinner sig (april 2016) i den tredje fasen där olika tänkbara lösningar nu prövas. Därefter går åtgärdsvalsstudien in i den fjärde och sista fasen som handlar om forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Här kan du läsa nämndärendet Information om trafiken längs Kongahällavägen, lägesrapport mars 2016

Maj 2016: Ge dina synpunkter om trafiksituationen längs Kongahällavägen på utställningen vid Torslanda Bibliotek till 30 maj

Utställning för dig som går, cyklar eller åker kollektivt längs Kongahällavägen

Se utställningen med förslag till förbättringar för er som cyklar eller åker kollektivt längs Kongahällavägen. Du kan lämna dina idéer, synpunkter och förslag vid utställningen vid biblioteket i Kulturhuset Vingen fram till 30 maj. Den 17 och 19 maj kl 17–19 kommer utställningen vara bemannad så att du kan lämna idéer och synpunkter till representanter för trafikkontoret, Göteborgs Stad. Välkomna!

Annons om utställning

Här kan du se utställningen. OBS: Det är ett stort dokument 14 175 kB och sidorna är 70x100 centimeter. Du kan skriva ut dem, men inte att kunna läsa eller se. Men att se på skärmen går bra

Du kan också maila in dina idéer och synpunkter

Dialogmöte i Torslanda 12 april 2016

Det blev ett glest besökt möte i Vingen. Bara sju deltagare kom. Å andra sidan fick de framfört sina idéer och åsikter. Anteckningar från dialogmötet kommer.

Anteckningar från dialogmöte i Torslanda 25 augusti

Trafikkontoret föreslår utifrån de synpunkter som inkommit vid dialogmötena den 16 juni och den 25 augusti 2015 att den fortsatta dialogen om trafiken längs Kongahällavägen inriktas på följande teman. Vi föreslår också att dessa fördjupade diskussioner sker vid möten (ett per tema) med start i oktober. Synpunkter som kommer till vid dialogmötet den 27 augusti kan påverka detta förslag. Den fortsatta dialogen utgår från att en ny tvärförbindelse tar mins fem år att få på plats och den övergripande dialogfrågan är vad gör vi till dess?
Utkast till anteckningar från dialogmöte kring Kongahällavägen 25 augusti


Anteckningar från dialogmöte i Torslanda 16 juni

Anteckningarna du finner i länken nedan är fortfarande utan bearbetning och därför kan det finnas både upprepningar och otydligheter i syftningar. Trafikkontoret kommer att bearbeta materialet vidare.
Anteckningarna är förda på plats vid samtalsborden av de neutrala samtalsledarna, och renskrivna dagen eller dagarna efter. Struktur och detaljeringsgrad varierar.
Detta material kan ej betraktas som trafikkontorets synpunkter eller ställningstaganden.
Utkast till anteckningar från dialogmöte i kring Kongahällavägen

Bakgrund till trafikprojektet Kongahällavägen

Det finns önskemål om att bygga fler bostäder i Torslanda. Det är svårt att kunna bygga mer utan att ytterligare förvärra den redan ansträngda trafiksituation i området. Redan 2005 påbörjades försök med att förbättra trafiksituation i Torslanda genom att utreda den Domarringsförbindelsen, Denna tvärförbindelse skulle ge bättre förutsättningar för att bygga mer. Fynden av skyddade djurarter gjorde att den tänkta vägen inte kunde byggas. Att bygga broar för att skydda djuren gjorde vägen dyr att bygga. Det i sin tur ledde till att arbetet med detaljplanen lades på is.
Trafikkontoret gjorde under våren 2014 en trafikutredning som en konsekvens av den avstängda Södra Låssbyvägen. Trafiksituationen i Torslandaområdet analyserades och Trafikkontoret gick igenom inkomna synpunkter från allmänheten och tog fram ett antal möjliga lösningar på trafikproblemen. Fyra av dessa alternativ handlade om förslag på tvärförbindelser. Uppdraget i juni 2014 ska ses som en direkt fortsättning på detta arbete.

Tre processer

Under hösten 2014 kunde tre tydliga processer urskilja sig i arbetet med Trafiken i Torslanda, processer som trafikkontoret nu jobbar parallellt med:
Här kan du läsa mer om de tre processernaMer information och länkar:

Information om trafiken längs Kongahällavägen, lägesrapport mars 2016

Slutrapport om utredningar 2015-04-14

Rapport Trafikutredning Torslanda 2014-06-11

På trafikverkets hemsida kan du läsa mer om åtgärdsvalsstudier.

Status och handlingar

  1. Trafikutredning

    Trafikutredning - trafikkontoret utreder olika förutsättningar för trafiklösningar innan väg- eller detaljplan har startat.
  2. Startskede - trafikprojekt

  3. Pågående trafikarbete

  4. Trafikarbete färdigställt

  5. Åtgärdsvalstudie

    En åtgärdsvalsstudie beskriver val av åtgärder för att lösa ett specifikt problem eller behov. Åtgärdsvalsstudien svarar framförallt på frågorna vad, varför och var.

Diarienummer

Diarienummer TK
Tk1692/14
Planens formella namn
Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

Handläggare