Plan- och byggprojekt

Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

SDN Västra Hisingen.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda trafiksituationen längs Kongahällavägen i Torslanda.
Utredningen har kommit långt, ett förslag till åtgärder kommer att lades fram för trafiknämnden under mars 2018. Utredningen är nu ute på remiss hos berörda myndigheter.

Trafikinfrastrukturen i Torslanda är undermålig och klarar inte ta hand av de resor som idag genereras i området. Därför har trafikkontoret tagit fram en åtgärdsvalstudie som omfattar rekommenderade åtgärder och inriktningar för att lösa trafiken i Torslanda, inklusive en tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155 Torslandavägen.

Studien visar att samtliga åtgärder i åtgärdsvalsstudien behöver genomföras för att få till en bra trafiksituation i Torslanda och möjliggöra stadsutveckling i enlighet med Göteborg Stads ambitioner. Två dokument har tagits fram, ”Åtgärdsvalstudie för Trafiken i Torslanda” och ”Systemlösning för trafiken i Torslanda”.

”Åtgärdsvalstudie trafiken i Torslanda” visar på angelägna och nödvändiga åtgärder som behövs för att uppnå uppsatta mål med trafiken i Torslanda.

Se förslag på framtidens trafik i Torslanda

Torslanda har redan idag vuxit på ett sätt som gjort att infrastruk­turen inte hunnit med att utvecklas i samma takt som befolkningen ökat. Det har bidragit till trafikproblem med otrygghet och köbildning som resultat. På Kulturhuset Vingen kan du nu se en utställning om trafikkontorets förslag på åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Torslanda.
Trafikkontoret kommer finnas på plats på Torslandafestivalen den 6 juni för att informera och svara på frågor. Vi finns på Amhults Torg kl.11-14

Förslag till tvärförbindelse

”Systemlösning för trafiken i Torslanda” sätter in åtgärdsvalsstudiens åtgärder i ett sammanhang och föreslår att tvärförbindelsen byggs i Älvegårdsförbindelsen, det vill säga att Älvegårdsvägen förlängs och ansluter till Torslandavägen i Syrhålamotet.

Frågor och svar om tvärlänk i Torslanda

Här kan du läsa frågor och svar om tvärlänk och andra trafikinsatser i Torslanda

Beräkningar av framkomlighet i Torslanda

Illustrationen ovan visar vad olika åtgärder vill medföra för trafiken i Torslanda.

Utgångspunkten ör att nuvarande system kan klara 11 300 fordon per dygn (Skiljet i mitten mellan ljusblått och blått.)

Trafikmätning 2015: 15 300 fordon per dygn trafikerade Kongahällavägen. Mätningarna gjordes vid Torslandakrysset.

Planprogram + 3 000 fordon: innebär beräknad trafikökning om utbyggnaderna i Torslanda fortsätter enligt planerna.

Nollalternativet innebär beräknad ökning om inget alls görs, det vill säga inga utbyggnader.

Trafikstrategi - 1 500 fordon . Det innebär åtgärder som genomförs utanför Torslanda, men som beräknas ge minskning av trafiken även inom Torslanda.

Åtgärdsvalstudie exklusiv tvärförbindelse - 1 700 fordon: beräknad trafikminskning om förslagen i Åtgärdsvalstudien genomförs utan att tvärföbindelsen byggs.

Tvärförbindelse - 4 400: beräknad minskning av trafiken om tvärlänken byggs.

Vad händer just nu?

Mars 2018: Förslag till systemlösning för trafiken i Torlanda behandlas i Trafiknämnden

Den 13 mars ska Trafiknämnden ta ställning till utredningen om trafiksituationen i Torslanda. Förslaget innehåller en rad åtgärder som ska förbättra trafiksituationen, bland annat en ny tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och Väg 155. Behandlingen i trafiknämnden är ett av många steg innan tvärförbindelsen kan vara klar. Bland annat ska förslagen skickas ut på remiss. Du kan läsa handlingarna i ärendet under "Status och handlingar". Öppna "Trafikutredning".

Arbetet med trafiksituationen
längs Kongahällavägen sker i flera under plan

Stängningen av Södra Låssbyvägen i juni 2013 var upprinnelsen till det uppdrag som trafiknämnden gav trafikkontoret ett år senare, i juni 2014. Uppdraget omfattar att hitta lösningar på trafikproblemen i centrala Torslanda och utreda en tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155.
Åtgärdsvalsstudien längs Kongahällavägen befinner sig (april 2016) i den tredje fasen där olika tänkbara lösningar nu prövas. Därefter går åtgärdsvalsstudien in i den fjärde och sista fasen som handlar om forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Här kan du läsa nämndärendet Information om trafiken längs Kongahällavägen, lägesrapport mars 2016

Bakgrund till trafikprojektet Kongahällavägen

Det finns önskemål om att bygga fler bostäder i Torslanda. Det är svårt att kunna bygga mer utan att ytterligare förvärra den redan ansträngda trafiksituation i området. Redan 2005 påbörjades försök med att förbättra trafiksituation i Torslanda genom att utreda den Domarringsförbindelsen, Denna tvärförbindelse skulle ge bättre förutsättningar för att bygga mer. Fynden av skyddade djurarter gjorde att den tänkta vägen inte kunde byggas. Att bygga broar för att skydda djuren gjorde vägen dyr att bygga. Det i sin tur ledde till att arbetet med detaljplanen lades på is.
Trafikkontoret gjorde under våren 2014 en trafikutredning som en konsekvens av den avstängda Södra Låssbyvägen. Trafiksituationen i Torslandaområdet analyserades och Trafikkontoret gick igenom inkomna synpunkter från allmänheten och tog fram ett antal möjliga lösningar på trafikproblemen. Fyra av dessa alternativ handlade om förslag på tvärförbindelser. Uppdraget i juni 2014 ska ses som en direkt fortsättning på detta arbete.


Mer information och länkar:

Information om trafiken längs Kongahällavägen, lägesrapport mars 2016

Slutrapport om utredningar 2015-04-14

Rapport Trafikutredning Torslanda 2014-06-11

På trafikverkets hemsida kan du läsa mer om åtgärdsvalsstudier.

Status och handlingar

  1. Trafikutredning

    Trafikutredning - trafikkontoret utreder olika förutsättningar för trafiklösningar innan väg- eller detaljplan har startat.
  2. Startskede - trafikprojekt

  3. Pågående trafikarbete

  4. Trafikarbete färdigställt

  5. Åtgärdsvalstudie

    En åtgärdsvalsstudie beskriver val av åtgärder för att lösa ett specifikt problem eller behov. Åtgärdsvalsstudien svarar framförallt på frågorna vad, varför och var.

Diarienummer

Diarienummer TK
Tk1692/14
Planens formella namn
Trafikåtgärder längs Kongahällavägen

Handläggare