Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla.

Ansökan om att bli utförare ska lämnas elektroniskt via TendSign, vilket innebär att ansökan inte kan lämnas i pappersformat, via fax, eller e-post. För att kunna lämna ansökan krävs att behörig person för utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com

Möjlighet att bli valbar finns löpande. Under 2019 finns följande datum:

15 maj (komplett ansökan senast 15 februari)

15 oktober (komplett ansökan senast 28 juni)

16 december (komplett ansökan senast 20 september)

Handläggningstiden är sex veckor efter att ansökan är komplett. Det betyder med exempel om din ansökan inte är komplett senast 15 februari kan följden bli att du, även om du blir godkänd, inte blir valbar från och med 15 maj. Annat som kan påverka datum för att bli valbar är att du enligt anvisning skrivit kontrakt, skickat in försäkringsbrev samt att du deltagit i utbildning med mera.

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas ansökan. Mer information finns på IVO:s webbsida.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget

Bilaga 1. Rambeslut

Bilaga 2. Anmälan geografiska områden (Word-dokument) Bifogas ansökan

Bilaga 3. Referensblankett Bifogas ansökan

Bilaga 3. Referensblankett (Word-format) Bifogas ansökan

Bilaga 4. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar

Bilaga 5. IT-system och appar

Bilaga 6. Göteborgs Stad plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon

Bilaga 7. AB och HÖK

Bilaga 8. Värdighetsgarantier

Bilaga 9. Välfärdsteknik

Bilaga 10. Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Övriga bilagor

Blankett ändamålsenlig organisation

Blankett ändamålsenlig organisation (Word-format) (Word)

Blankett referens ansvarig för daglig drift hemtjänst

Tillägg ersättare ansvarig för drift