Statistik

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens förväntade sammansättning och utveckling fram till år 2020. Här finns även statistik över antal brukare och hemtjänsttimmar per geografiskt område.