Frågor och svar för dig som vill bli hemtjänstutförare

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst.

 • Vad innebär lagen om valfrihetssystem, LOV?

  Lagen om valfrihetssystem är en lag som kan användas för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.

  Om valfrihet i hemtjänsten

 • Vilka krav ställs på utförare av hemtjänst?

  En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Göteborgs Stad. Kraven på dig som privat utförare finns i det förfrågningsunderlag som beslutades av politikerna i kommunfullmäktige den 14 september 2017. Samtliga privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav i förfrågningsunderlaget blir godkända att utföra hemtjänst.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

 • Vilka krav ställs på Göteborgs Stads hemtjänst?

  Kraven är detsamma för Göteborgs Stads hemtjänst som för de privata utövarna. Överenskommelse skrivs med stadsdelsnämnderna om att uppfylla kraven.

 • Vilket är ickevalsalternativet för hemtjänst?

  Den som inte kan eller vill välja utförare ska enligt lagen om valfrihet få insatsen utförd av det så kallade ickevalsalternativet. Till och med år 2019 är ickevalsalternativet Göteborgs Stads hemtjänst.

 • Kan vem som helst bli utförare av hemtjänst?

  Alla privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav i förfrågningsunderlaget blir godkända och kan bedriva hemtjänst.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

 • Vilka krav ställs på chefens formella kompetens och erfarenhet?

  Den som är omsorgspersonalens närmaste arbetsledare kallas ”ansvarig för den dagliga driften”

  Formell kompetens

  Den som ska ansvara för den dagliga driften ska ha socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. För att utbildning ska betraktas som likvärdig ska den, utöver högskoleutbildning med vård, omsorg eller beteendevetenskaplig inriktning, innehålla minst 15 högskolepoäng inom social juridik eller social omsorg.

  Erfarenhet

  Den som ska ansvara för den dagliga driften ska ha minst 24 månaders chefserfarenhet inom äldreomsorg och/eller funktionshinderverksamhet. Erfarenheten ska omfattat minst 75 procent av en heltid och ska inte ligga längre tillbaka i tid än sju år.

  Kraven på formell kompetens och erfarenhet kan vara lägre om utföraren kan påvisa att den har en ändamålsenlig organisation för att säkerställa kraven. Det är Göteborgs Stad som gör bedömningen om kompetens och erfarenhet inom organisationen är tillräcklig för att ansökan ska godkännas.

  Det finns två alternativ att uppfylla kraven på formell kompetens och erfarenhet.

  1. Den person som ansvarar för den dagliga driften uppfyller kravet på formell kompetens och kravet på erfarenhet.
  2. Den person som ansvarar för den dagliga driften uppfyller inte kraven på formell kompetens och erfarenhet. Utföraren behöver då se till att det finns en ändamålsenlig organisation för att ge stöd till den som ansvarar för den dagliga driften. Att ha en ändamålsenlig organisation innebär att det i utförarens organisation finns person/personer exempelvis kollega eller chef med den formella kompetensen och erfarenheten som krävs och som kan avsätta tid för att ge stöd till den som är ansvarig för den dagliga driften.

  Läs mer i förfrågningsunderlaget avsnitt 3.5

 • Vilka insatser ingår i valfrihetssystemet?

  Det valfrihetssystem som nu införs i Göteborg Stad omfattar utförandet av hemtjänst alla dagar 06-00-23.30. Den som har hemtjänst samt beslut om ledsagning eller avlösning enligt socialtjänstlagen har möjlighet att välja samma utförare för dessa insatser. Detsamma gäller de som har behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs på delegation eller ordination från legitimerad personal.

  Åtgärder av trygghetslarm och trygghetskamera samt nattinsatser ingår inte i valfrihetssystemet. Dessa insatser utförs av Göteborgs Stad för samtliga brukare.

  Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV för daglig verksamhet enligt LSS. Stadsledningskontoret arbetar nu med införandet.

 • När kan jag ansöka om att bli privat utförare av hemtjänst?

  Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär löpande annonsering, det innebär att det inte finns ett sista ansökningsdatum. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som har hemtjänst. Möjlighet att bli valbar finns löpande vid fyra tillfällen under året.

  Ansök om att bli utförare av hemtjänst

 • Hur ansöker jag?

  Ansökan ska lämnas in elektroniskt via TendSign, som är Göteborgs Stads system för upphandling.

  Ansök om att bli utförare av hemtjänst

 • Kan jag välja att utföra hemtjänst i en del av Göteborg?

  Du kan välja att utföra hemtjänst i hela Göteborgs Stad eller begränsa din verksamhet till ett eller flera av de 35 geografiska områden som staden delats in i. Områdena hittar du i Bilaga 2 på sidan Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

 • Hur långa är kontrakten?

  Kontrakten gäller tillsvidare. Om du som utförare inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Göteborgs Stad under 12 månader upphör kontraktet automatiskt att gälla.

 • Hur lång är handläggningstiden?

  Handläggningstiden är sex veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara upp till tio veckor. Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i utbildningar med mera för att bli valbara för dem som har hemtjänst.

  Ansök om att bli utförare av hemtjänst

 • När kan jag börja utföra hemtjänst?

  Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som får hemtjänst. Möjlighet att bli valbar finns löpande. Under 2018 finns tre tillfällen.

 • Vad är timersättningen?

  Ersättningen utgår från beviljad tid under 2018. Från 2019 kommer ersättning utgå från utförd tid. Grundersättning för år 2018 är 400 kronor per timma. Extra ersättning utbetalas för upprättande av genomförandeplaner för nya brukare samt Ö-tillägg i Södra Skärgården.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

 • Enligt IT-bilagan krävs Apple Iphone 6, 16 GB eller 64 GB för vid arbete i app för uppföljning av utförd tid samt Treserva appar. Varför kan vi inte använda androidtelefoner som är mycket billigare?

  Det finns flera skäl till att Göteborgs stad kräver av privata och kommunala utförare i hemtjänsten att använda Iphone 6s, vilket kommunala utförare enbart gör idag på grund av att mobilen är en senare modell och därmed kan användas längre innan den ersätts av nya modeller.

  De viktigaste skälen som grundar sig på säkerhet är:

  • Operativsystemet i Iphone (iOS) är säkrare än andra operativsystem
  • De appar Göteborgs stad använder är anpassade till att fungera med operativsystemet i Iphone (iOS)
  • I Göteborgs stad används SITHS eller EFOS-kort för säker inloggning. Detta medför att mobilen behöver ha en kortläsare av typen Tactivo-skal. Tactivo-skal finns endast för Iphone av modellen Iphone 6 och 6s och kommer att komma för Iphone 7 efter årsskiftet.
 • Var kan jag få mer information?

  I förfrågningsunderlaget kan du läsa de krav som ställs på dig som utförare av hemtjänst.
  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

  Du som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst är välkommen på informationsmöte. Enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret bjuder regelbundet in till informationsmöten. Informationsmötet ger dig bland annat möjlighet att förbereda dig inför ansökan, få inblick i vilka krav som ställs och möjlighet att ställa frågor.
  Datum för informationsmöten och möjlighet att anmäla dig hittar du här.
  Informationsmöten för privata utförare

 • Vilka är de politiska målen för hemtjänst?

  Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat om två målsättningar som gäller inom hemtjänsten.

  • Brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka
  • Medarbetarna i hemtjänsten ska uppleva yrket som attraktivt

  För att nå målen ska samtliga utförare arbeta för ökat självbestämmande och inflytande utifrån den enskildes rambeslut samt leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget gällande arbetsvillkor, kompetens, it-stöd, välfärdsteknik med mera.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

 • Från och med 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst. Hur hanterar Göteborgs Stad ny tillståndsplikt från IVO om utföraren inte bedriver hemtjänst under 2018?

  Från den 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas med ansökan. Ansökan godkänns inte utan IVO-tillstånd.
 • Från och med 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst. Hur hanterar Göteborgs Stad ny tillståndsplikt från IVO om utföraren bedriver hemtjänst under 2018?

  Privata utförare som bedriver verksamhet i annan kommun före den 31 december 2018 omfattas av IVO:s övergångsbestämmelser. Utföraren ska göra en ansökan hos IVO under perioden 1 januari - 28 februari 2019. Utförare som ansöker om att bli privat utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad ska senast den 28 februari 2019 lämna en kopia av ansökan om tillstånd till IVO samt bekräftelsemail från IVO om att ansökan är mottagen till enheten för kontrakt och uppföljning LOV@stadshuset.goteborg.se

  Utförare som ansöker om att bli privat utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad efter den 28 februari 2019 ska bifoga IVO -tillstånd med ansökan. Ansökan godkänns inte utan IVO-tillstånd.

 • Vilken ersättning gäller 2019?

  Övergång från dagens ersättning utifrån beviljad tid till utförd tid skjuts upp till den 1 maj 2019. Anledningen är att integration mellan två verksamhetssystem inte har säkerställts. Integrationen skulle möjliggöra att den enskilde debiteras avgift utifrån utförd tid. Nuvarande ersättning utifrån beviljad/beställd tid fortsätter därför att gälla till och med 30 april 2019. Ersättning per timma 2018 har räknats upp till 410 kr inkl moms för perioden 1 januari -30 april 2019.