Bygga

Ska du bygga nytt, bygga om eller expandera? Kom ihåg att i förväg kontrollera vilka tillstånd du behöver.

Här hittar du information om bygglov och hur du ansöker.

Här hittar du information om avgifter och taxor för bygglov.

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Du behöver bygglov för skylt när du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på byggnaden. Det finns vissa undantag från lovplikten som du kan läsa under rubriken, undantag från lovplikten.

När du söker bygglov för en ny byggnad eller en större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Dagvatten är det vatten som har regnat och snöat ner och som, via tak och väggar, ska tas om hand av mark och dagvattenbrunnar.

Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK).

På en markplaneringsritning visar du hur du planerar din tomt. Du ska ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera. På så sätt kan kommunen bedöma tillfart, parkering, tillgänglighet och uppfyllnader/schaktningar.

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad? Då finns det en del du måste tänka på. Här får du bland annat svar på när du ska söka rivningslov, om du behöver göra en rivningsanmälan och vad en kontrollplan ska innehålla.

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen när du reser. Parkeringstalen använder vi som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

När du som entreprenör ska utföra arbeten i park- och naturmark ska du följa de tekniska anvisningarna som finns framtagna. Vi ser regelbundet över och uppdaterar anvisningarna.

När du som entreprenör och konsult ska utföra arbeten i lokaler som är förskolor, grund- och gymnasieskolor, äldreboenden eller bostäder med särskild service, ska du följa lokalförvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA). Alla våra anvisningar och mallar är sorterade efter teknikområden.

Att återanvända schaktmassor är positivt ur kretsloppssynpunkt och för att det minskar uttaget av naturresurser. Syftet måste vara att massorna ska återanvändas i en anläggning av något slag. Och arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut.