Djurhållning

Från och med februari 2013 behöver du inte längre ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser i Göteborg. För områden utanför detaljplanlagt område finns det inget tillståndskrav enligt miljöbalken.

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Här får du information om hur du ska lagra och sprida gödsel så att du undviker problem med övergödning i ytvatten och höga nitrathalter i grundvatten.