Regler och avgifter

Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten innan du börjar. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du måste också följa reglerna om bland annat marknadsföring och skyltning, och du måste ha ett egenkontrollprogram.

Reglerna i tobakslagen som du måste följa

Du måste följa reglerna i tobakslagen (1993:581) för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, och den bör sitta vid kassan.

Motverka langning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller större anslag inne i butiken. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning av tobak. Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

Cigarettpaketen måste innehålla minst 19 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik som säljer tobak, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Du ska ha det skrivna egenkontrollprogrammet i din butik och en kopia skickar du till tillståndsenheten när du anmäler försäljningen. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Om det saknas ett fungerande egenkontrollprogram blir du först ombedd att skicka in ett till tillståndsenheten. Om du inte åtgärdar problemet kan du få ett beslut om föreläggande som också kan innebära att du får betala vite. Mer information om lagstiftningen rörande egenkontroll kan du få i tobakslagen (1993:581) under 12c §, och rörande åtgärder under 20 §.

Mall för egenkontrollprogram

Blanketten för anmälan av försäljning av folköl och/eller tobak innehåller även en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja tobak. Du kan använda samma blankett när du vill uppdatera ditt egenkontrollprogram om du redan har anmält försäljning:

Anmälan samt egenkontrollprogram

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är 2500 kronor per kalenderår vid försäljning av tobak. Säljer du även folköl och/eller e-cigaretter beror avgiften på hur många av produkterna du säljer. Vid två produkter, till exempel folköl och tobak, är avgiften 3500 kr. Säljer du alla tre produkterna är avgiften 4500 kr.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Förbud mot försäljning

Om du inte följer tobakslagens regler kan kommunen förbjuda försäljning eller bestämma förelägganden i förening med vite, som kan uppgå till flera tusen kronor. Om du bryter mot föreläggandet eller förbudet genom att till exempel sälja till den som är under 18 år, kan vitet dömas ut av länsrätten.

Böter eller fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen, döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.