Social resursförvaltnings verksamheter

Social resursförvaltning erbjuder dig som bor i Göteborg många olika tjänster inom det sociala området. Här kan du läsa om våra verksamheter som vänder sig till familjer, barn och unga.

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du läsa vart du kan vända dig.

Boutredningsenheten hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Social resursförvaltning har olika verksamheter för dig som har svårt att klara din försörjning på egen hand. Vi har också verksamheter för dig som letar efter stöd om du har svårt att komma ut i arbete eller utbildning.

Social resursförvaltning har flera verksamheter som kan vara ett stöd för dig som är nyanländ. Här finns bland annat Etableringsenheten, Boende för ensamkommande unga, Flyktingguide och utbildningar i samhällsorientering.

Social resursförvaltning har olika verksamheter för dig med funktionsnedsättning. Vi erbjuder rehabilitering, stöd, gemenskap och sysselsättning för barn, ungdomar och vuxna.

Social resursförvaltning har olika verksamheter för dig med missbruk eller beroenden. Vi erbjuder behandling, rådgivning, rehabilitering och boende för vuxna och unga som vill ta sig ur ett missbruk eller som behöver stöd i sin drogfrihet. Vi vänder oss också till dig som är anhörig.

Social resursförvaltning har olika verksamheter för att stödja ungdomar. Vi arbetar uppsökande, förebyggande, behandlande eller stödjande med ungdomar som på olika sätt hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det.

Social resursförvaltning har olika verksamheter för dig som är utsatt eller drabbad av våld. Vi erbjuder hjälp för göteborgare med akuta sociala problem som inte kan vänta, men också långsiktigt stöd för den som på något sätt tappat fotfästet och behöver professionell hjälp för att komma vidare.

Social resursförvaltning erbjuder dig som bor i Göteborg många olika tjänster inom det sociala området. Här kan du läsa om våra verksamheter som vänder sig till äldre.

Stöd till social ekonomi har i uppdrag att stärka den sociala ekonomins aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället.

Social utveckling vänder sig till dig som arbetar i Göteborg och vill ha stöd och kompetensutveckling inom det sociala området.

Tillståndsenheten handlägger ärenden som gäller tillstånd för alkoholservering samt folköls- och tobaksförsäljning. Vi är också remissinstans (vi ger inga tillstånd) för värdeautomater och automatspel.