Funktionshinderrådet i Angereds stadsdelsförvaltning

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Angereds stadsdelsnämnd.

Rådet för funktionshinderfrågor ska bidra till ökad kunskap om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och leda till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella handikappolitiska mål. I nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning informeras rådet och synpunkter kan lämnas innan beslut fattas.

Ledamöter

DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Linda Karlsson, ordinarie
0723-28 81 83
linda.karlsson@dhr.se

Anna Höij, ersättare
0706-02 23 63
anna.hoij@comhem.se

FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Christina Fridén Svahn, ordförande
031-330 33 99, 070-531 65 00

Funktionsrätt (före detta HSO)

Mohammed Abdellrazek, SRF - Synskadades Riksförbund
031-330 22 29, 070-718 68 37
ma102030@hotmail.com

Reine Torell, HRF - Hörselskadades Riksförbund
031-331 12 36
bo_reine.torell@comhem.se

Rigmor Gustafsson, RiG - Reumatikerdistriktet i Göteborg
031-330 37 89, 070-356 27 35
rigmor.gustafsson45@gmail.com

Stadsdelsnämnden

Salam Sedaghat (Moderaterna)
salam.sedaghat@angered.goteborg.se

Ellen Mitikka (Socialdemokraterna)
031-332 11 34
ellen.mitikka@angered.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningen

Malin Fallenius, IFO-FH Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Anhörigstödssamordnare Boende/Personligt stöd
031-365 23 42
malin.fallenius@angered.goteborg.se

Protokoll från funktionshinderrådets möten

Protokoll 2018-11-14 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-10-17 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-09-19 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Mötesanteckningar 2018-08-22 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-05-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Anteckningar 2018-04-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-11-15 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-10-18, Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-09-13 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Mötesanteckningar 2017-08-16 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-05-17 Angeredsråd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-04-12 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-03-15 Angereds råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-02-01 Angereds råd för funktionshinderfrågor