Goda exempel på miljöarbete i staden

Det pågår många olika slags aktiviteter inom stadens förvaltningar och bolag för att förbättra miljön i Göteborg. Här kan du läsa om några av dem.

Avfall och återvinning

Insamling av engångsgrillar

Park- och naturförvaltningen samlar in engångsgrillar i parker och på badplatser. Grillarna placeras i speciella insamlingskärl och skickas vidare för sortering och återvinning. Grillplatser och insamling

Kretsloppsparken

Kretsloppsparken Alelyckan kan du lämna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror och andra saker till låga priser.

En värld utan sopor

En webbplats som riktar sig till hem, skolor och arbetsplatser med inspiration och information om att minska sopmängderna. Förvaltningen Kretslopp och vatten ansvarar för webbplatsen. En värld utan sopor

Skrota skräpet

Skrota skräpet hjälper stadens verksamheter att flytta sig uppåt i avfallstrappan, att förebygga avfall, återanvända och sortera mer. Förvaltningen Kretslopp och vatten driver Skrota skräpet. Här kan du läsa mer om det stöd du kan få av Skrota skräpet

Läs mer om hur du som jobbar i Göteborgs Stad ska sortera avfall i: Skrota skräpets sorteringsguide

Förebygg avfall i Göteborgs Stad

...är Göteborgs Stads webbsida med råd, tips och stöd för hur man kan förebygga avfall i offentlig - och annan - verksamhet.

Tage – Göteborgs Stads interna återbrukssajt

På Tage kan Göteborgs Stads verksamheter annonsera ut, boka och efterlysa möbler och inventarier. Tage bidrar till att saker kan återcirkuleras i staden istället för att bli avfall, vilket ger minskad påverkan på miljö och klimat. Dessutom minskar kostnaderna för inköp av nya möbler och inventarier. I Göteborgs miljöprogram står det att samtliga förvaltningar och bolag ska arbeta med att förebygga avfall. En del av detta arbete handlar om att införa rutiner för införskaffande och bortförsel av möbler och inredning genom att använda Tage. Återbrukssajten Tage finns på Göteborgs Stads intranät och förvaltningen Kretslopp och vatten ansvarar för den.

Minska spridningen av mikroplast

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. En traditionell konstgräsplan är täckt av gummigranulat (små kulor). Med tiden sprids dessa med regnvatten, snöröjning och spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur.

Några åtgärder som prövas är att använda andra mer miljövänliga material när nya konstgräsplaner byggs och att installera fällor i dagvattenbrunnar för att hindra att mikroplaster sprids via vattnet.

För mer information, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Barn och skola

Lektionstips om miljö och hållbar utveckling

Du som jobbar på skola eller förskola kan hitta pedagogiskt material från Göteborgs Stad på stadens intranät. Där finns lektionstips, fakta och information om vart du kan ta med din klass på studiebesök inom olika teman, bland annat energi, konsumtion, avfall, mat och kemikalier.

Miljöcertifieringar för förskolor och skolor

Många av Göteborgs Stads skolor och förskolor jobbar med miljöfrågor i det pedagogiska arbetet genom olika certifieringar. I dagsläget används tre modeller: Grön Flagg, Miljödiplomering samt Utmärkelsen Skola/förskola för hållbar utveckling.

Mer om Grön flagg
Miljödiplomerade skolor och förskolor
Förskolor med Utmärkelsen för hållbar utveckling
Skolor med Utmärkelsen för hållbar utveckling

Pedagogiska odlingsträdgårdar

Pedagogiska odlingsträdgårdar på skolgårdarna är ett sätt att skapa en lustfylld och pedagogisk utomhusmiljö tillsammans med eleverna. I en pedagogisk odlingsträdgård kan man lära för livet, bland annat om livsviktiga processer som livscykler och kretslopp, men man kan också öva på matematik, svenska, engelska och naturorienterande ämnen. Barnen stimuleras till kreativitet och samarbete och blir mer fysiskt aktiva. Miljöförvaltningen stöttar kommunens skolor i arbetet med att skapa pedagogiska odlingsträdgårdar.
För mer information, kontakta miljöförvaltningen.

På egna ben

På egna ben är en del av trafikkontorets pedagogiska verksamhet där trafikundervisning integreras i skolans arbete. En utmaning anordnas varje år där skolor anmäler sig och eleverna uppmuntras att ta sig till skolan på andra sätt än att åka bil.

Uteklassrum - skolskog

Att arbeta och vara i naturen berikar undervisningen på många sätt. Alla ämnen kan med fördel förläggas utomhus. I naturen kan eleverna direkt översätta teoretiska kunskaper till praktiska.

I samarbete med park- och naturförvaltningen kan skolor anlägga uteklassrum med sittplatser på stockar för 25-30 barn. Målet är att ha omkring 100 uteklassrum spridda över hela staden.

Skolor kan också adoptera en plats i en skog där man vill vistas extra mycket. Skolan väljer område och kollar av med park- och naturförvaltningen så att platsen är lämplig. För mer information, kontakta park- och naturförvaltningen.

Vårstädning i skola och förskola

Under april månad pågår för fullt förskolornas och skolornas vårstädning Vi håller rent runt om i staden. Vårstädningen är en satsning med cirka 56 000 deltagande barn och ungdomar och syftar till att minska nedskräpningen och förändra attityder.

Giftfri förskola

I vår vardag finns tusentals olika kemikalier - i kläder, mat, leksaker, möbler och hygienprodukter. Barn får i sig kemikalier i högre grad än vuxna och deras kroppar är under utveckling, vilket gör att de är känsligare för kemikalier. Eftersom barn tillbringar en betydande del av sin vakna tid i förskolan, arbetar Göteborgs Stad för att minska mängden skadliga kemikalier just där. Läs mer på sidan Giftfri förskola.

Buller

Kartläggning och åtgärder

Många göteborgare har höga ljudnivåer utanför sina bostäder, framförallt från vägtrafik. Stadens planerare använder kartläggningar dels för att förebygga nya bullerproblem, dels för att ta fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de problem som finns idag. Läs mer på sidan Buller och ljud.

Energi och klimat

Avloppsslam blir biogas

Gasendal är en biogasanläggning på Hisingen där avloppsslam från Ryaverket omvandlas till biogas, vilket bland annat innebär minskade koldioxidutsläpp. Gasendal

Elanslutning av fartyg

Elanslutning innebär att fartygen stänger av motorerna när de lagt till i Göteborgs hamn och kopplar in el från land för att driva alla funktioner ombord. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö. Göteborgs Hamn

Energieffektiv förskola

2013 invigde lokalförvaltningen en ny förskola i Järnbrott som är byggd som en nollenergibyggnad. Se filmen Energy efficient pre school som tagits fram inom EU-projektet Princip. Mer information om Princip finns på sidan Internationellt miljösamarbete.

Energirenovering av flerbostadshus - Katjas Gata

Poseidon byggde om flerbostadshuset Katjas gata till ett hus med modern standard och med hög energieffektivitet, se filmen Katjas Gata 19 som tagits fram inom EU-projektet Princip. Mer information om Princip finns på sidan Internationellt miljösamarbete.

Energirådgivning till göteborgarna

Göteborgs Stad ger energi- och klimatrådgivning till alla göteborgare. Du får råd om elavtal, uppvärmning, energisparande, bidrag med mera.

Sol, vind och vatten - energiinformation till föreningar

Projektet Sol, vind och vatten hjälper föreningar i Göteborg att se över och minska sin energiförbrukning. Läs mer om Energismart förening.

Vindkraftskooperativet Västanvind

För att stimulera en klimatvänlig och hållbar elproduktion har Göteborg Energi tagit initiativ till vindkraftskooperativet Västanvind, som bygger på en vindkraftsutbyggnad där elen säljs till självkostnadspris till medlemmarna.
Västanvind

Internationellt samarbete

Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter att kommunen utbyter kunskap och utvecklar samarbete med andra aktörer i samhället. Läs mer om Internationellt miljösamarbete.

Luft

Dubbdäcksförbud

I Göteborg råder dubbdäcksförbud på Friggagatan och Odinsgatan för att minska partikelhalten i luften och minska bullret. Gatorna är två av de gator i Göteborg som har högst halter av skadliga partiklar i luften. Läs mer på sidan Dubbdäcksförbud

Luften just nu

Göteborgsluften övervakas dygnet runt av miljöförvaltningen. Luften just nu ger dig bild av hur luften är i centrala stan timme för timme. Du kan kolla luftkvaliteten innan du ger dig av hemifrån och välja ett färdsätt som bidrar till att vi får bättre luft - särskilt viktigt de dagar då halterna är höga i Göteborg! Luften just nu finns också som app.

Partikelbindande åtgärder

Under perioden februari till april kan det bli aktuellt med spridning av partikelbindande medel på vissa vägar i Göteborg. Det görs för att minska halten av hälsofarliga partiklar i luften. Läs mer på sidan Partikelbindande åtgärder

Mat

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn är ett verktyg för att minska svinnet i stadens kök. Verktyget innehåller åtgärder i den del av måltidskedjan som köket ansvarar för, från menyplanering till resthantering, den innehåller också instruktioner vägning av kökssvinn och serveringssvinn.

Det är fritt att använda Göteborgsmodellen för mindre matsvinn även för övriga verksamheter i och utanför Göteborgs Stad.

Har du frågor om detta kan du kontakta Christina Linnerhag: christina.linnerhag@centrum.goteborg.se

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Miljömåltider

Göteborgs Stad har valt att jobba med miljömåltider för att minska negativa miljökonsekvenser som är relaterade till produktion och konsumtion av mat.

Ett sätt att minska den negativa påverkan på miljön är att välja ekologiskt producerade livsmedel, för att de är producerade utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Arbetet med miljömåltider samordnas av miljöförvaltningen. Läs mer på sidan Miljömåltider.

Stadsnära odling

Nu är Göteborg grönare och skönare! Stadsnära odling är namnet på den satsning som fastighetskontoret gör för att stimulera småskalig och bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje och som bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen, men också att utveckla de odlings- och koloniområden som redan finns.

Stadsnära odling

Miljöledning

Miljödiplomering

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora verksamheter. Du kan läsa mer och även hitta en lista över vilka verksamheter i Göteborg som är miljödiplomerade, på sidan Miljödiplomering.

Trafik och transporter

Biogas till transportsektorn

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen arbetar för att utveckla produktionen av biogas till transportsektorn. Se filmen Biogas for transportation som tagits fram inom EU-projektet Princip. Mer information om Princip finns på sidan Internationellt miljösamarbete.

Godstransporter med tåg till hamnen

Genom att bygga järnvägsspår ända fram till kaj minskar lastbilstransporterna i Göteborg och i resten av landet. Det innebär minskad energianvändning och minskade utsläpp av luftföroreningar. Se filmen From trucks to trains som tagits fram inom EU-projektet Princip. Mer information om Princip finns på sidan Internationellt miljösamarbete.

Cykel som löneförmån för anställda i Göteborgs Stad

Bidrag eller hyrcykel. Ett bidrag på 500 kronor per år till ny cykel, service eller tillbehör erbjuds de anställda i staden. Eller en hyrcykel som man själv bekostar via månadsavgift och kan köpa loss efter tre år.

Göteborgs Stads Leasing AB

Hämtning av hushållsavfall varannan vecka

Hämtning av hushållsavfall varannan vecka från villor är nu infört i hela Göteborg förutom södra skärgården. Syftet med förändringen är att minska antalet transporter, vilket minskar bränsleförbrukningen och utsläppen, men också att minska den tunga trafiken i småhusbebyggelse. Förvaltningen Kretslopp och vatten

Klimatkompensation för tjänsteresor

Göteborgs Stad har en klimatavgift på tjänsteresor för att ställa om till ett hållbarare resande. En klimatavgift läggs på allt tjänsteresande som sker i kommunens bolag och förvaltningar. Avgifterna från bilresor används till åtgärder för att miljöanpassa resandet inom organisationen. Avgifterna för flygresor betalas in till en kommungemensam fond för investeringar i klimatbegränsande åtgärder inom hela kommunen. Trafikkontoret

Nya vanor - För liv och rörelse

För liv och rörelse heter trafikkontorets kampanj för att få människor att skapa nya vanor och ställa bilen. Kampanjen handlar om att guida och uppmuntra människor till andra sätt att ta sig fram.

Sparsam körning

Göteborgs Stads Leasing AB (före detta Gatubolaget) håller varje år kurser för anställda som kör i staden i sparsamt körsätt. Syftet är både att spara miljön och minska slitaget på bilarna. Med sparsam körning kan man också få en snittbesparing av bränsleförbrukningen på 17 procent.

Styr & Ställ

Göteborgs Stad har ett prioriterat mål att öka cyklandet i staden. Därför erbjuder kommunen lånecyklar till allmänheten i centrala staden. Lånecyklarna Styr & Ställ

GreenhackGBG

GreenhackGBG är Göteborgs Stads satsning för dig som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Vi öppnar för att dela tips, länkar och idéer kring den gröna omställning av Göteborg som pågår. Var med och gör skillnad! GreenhackGBG