Göteborgs Stads program för biologisk mångfald

Göteborg håller på att ta fram ett program för biologisk mångfald, som pekar ut vägen för hur staden ska ha ett rikt växt- och djurliv i framtiden.

Växt- och djurliv i Göteborg

Göteborgs naturlandskap präglas av en mångfald av naturtyper och vattendrag som möter kust och hav. Här finns en stor variation på livsmiljöer för många växter och djur. Här finns också en uppsjö av naturupplevelser och möjligheter till motion, lek, rekreation och vila för göteborgarna.

Allt fler växt- och djurarter i Göteborg, Sverige och världen hotas av utrotning i en takt som vi måste hejda. Vi behöver ta hand om och främja Göteborgs natur och dess rika växt- och djurliv till glädje och nytta för kommande generationer.

Vad är Göteborgs Stads program för biologisk mångfald?

Göteborgs Stads program för biologisk mångfald pekar ut vägen för hur vi ska arbeta för att Göteborg ska bli en stad med ett rikt växt- och djurliv i framtiden. Pollinering av blommor, mat, friskare vatten och en plats för avkoppling är några exempel på vad vi får av naturen. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för att naturen ska kunna leverera de funktioner och nyttor som vi människor använder, så kallade ekosystemtjänster.

Strategier för biologisk mångfald

Programmet föreslår strategier, handlingsplaner och miljöåtgärder som staden behöver för att nå de miljömål som är kopplade till hushållning med naturresurser och utveckling av naturvärden. De tre strategierna är:

  • Säkra, vårda och utveckla naturvärden långsiktigt
  • Nyttja, värdera och synliggör ekosystemtjänster
  • Samverka, samla in och sprid kunskap

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen har skickat tillbaka programmet för biologisk mångfald till miljö- och klimatnämnden för viss omarbetning. Om du vill läsa hur programmet såg ut och vad kommunstyrelsen tyckte kan du läsa det på sidan Nämndhandlingar. Programmet är nu under omarbetning och beräknas vara uppe till beslut igen under 2019.

När kommunfullmäktige beslutat att anta programmet kommer du hitta det på denna sida.

Här kan du läsa mer

Rapporten Arter och naturtyper i Göteborg är en del av underlaget till programmet. Den visar vilka arter och naturtyper som vi behöver ta särskilt ansvar för att skydda i Göteborg.

Arter och naturtyper i Göteborg - ansvarsarter och ansvarsbiotoper

Arter och naturtyper i Göteborg - ansvarsarter och ansvarsbiotoper (lågupplösta bilder)