Göteborgs tolv miljömål

Göteborgs tolv miljömål ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.

"2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser" - Kommunfullmäktiges mål för Begränsad klimatpåverkan

"Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär." - Kommunfullmäktiges mål för Frisk luft

"Det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål." - Kommunfullmäktiges mål för Bara naturlig försurning

"Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt." - Kommunfullmäktiges mål för Giftfri miljö

Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, framförallt i våra omgivande hav men även i flera sjöar och vattendrag. Det uppstår när utsläpp av de gödande näringsämnena kväve och fosfor sker i sådana mängder att miljön inte har möjlighet att tillgodogöra sig dem. Alger i sjöar och hav växer och förökar sig så mycket att syret i vattnet tar slut, vilket i sin tur dödar bottenlivet. Havsvikar, sjöar och vattendrag växer igen allt snabbare. Våra utsläpp av näringsämnen från trafik, industri, jordbruk och våra avloppsystem måste alltså minska. Därför har vi antagit miljömålet Ingen övergödning i Göteborg.

I Göteborgs sjöar och vattendrag finns ett rikt biologiskt liv med flera rödlistade arter. Vi har dock forftarande problem med miljögifter, övergödning, försurning och vandringshinder för fisk. Vattnen är även populära för rekreation och friluftsliv, men tillgängligheten kan förbättras. Därför har vi antagit ett miljömål för levande sjöar och vattendrag i Göteborg.

Grundvatten är det vatten som fyller hålrum och porer i marken. Om grundvattennivåerna sjunker allt för mycket kan det leda till sämre tillgång till vatten. Dessutom kan byggnader anlagda på lermark drabbas av sättningsskador när grundvattennivån sjunker. Grundvattnets kvalitet kan också påverkas av föroreningar från verksamheter. För att skydda vårt grundvatten har vi antagit ett miljömål för god grundvattenkvalitet.

Havsmiljön är idag påverkad på många sätt. Exempel på hot är övergödning, överfiske, miljögifter, nedskräpning, klimatförändring och kustexploatering. Göteborgs miljömål för ett hav i balans syftar till att skydda vår havsmiljö och behålla en levande kust och skärgård.

En stor del av kommunen består av odlingslandskap, främst på Hisingen och i Lärjeåns dalgång. Jordarna är bland de rikaste i landet och har en hög produktionsförmåga. Åkrar och betesmarker producerar mat till människor och djur. Småbiotoper som gärdesgårdar, åkerholmar och alléer är viktiga miljöer för många djur och växtarter. Vi har även många typer av våtmark i kommunen, exempelvis myrar, dammar och diken. Dessa är viktiga livsmiljöer för groddjur, insekter och fåglar. Därför har vi miljömål som syftar till att bevara och utveckla dessa miljöer.

Halva kommunens yta är skogsmark och hälften av den ägs av Göteborgs Stad. Genom sin närhet till staden är skogarna mycket värdefulla för rekreation och friluftsliv. I kommunens skogar finns äldre lövskogar, betade hagmarker, döda träd och andra livsmiljöer som är viktiga för hotade fåglar, insekter och svampar. Vi vill vårda dessa värden och skapa en levande skog som vi kan använda för rekreation och friluftsliv samtidigt som växter och djur kan leva där. Därför har vi antagit ett miljömål för levande skogar i Göteborg.

Den goda bebyggda miljön ska vara en hälsosam livsmiljö där man tar tillvara på kultur- och naturmiljön. Man måste även planera långsiktigt för en god resurshushållning med mark, vatten, energi och andra resurser. En stor utmaning är att bevara de kvaliteter som gör staden attraktiv idag samtidigt som staden växer. Därför har vi ett mål för en god bebyggd miljö i Göteborg.

I Göteborg har vi en rik och varierad natur. Här finns allt från hav och skärgård till skogar och myrområden, men också miljöer som skapats av människan som jordbrukslandskap, parker, golfbanor och bostadsområden. Den stora variationen i miljöer ger förutsättningar för en stor mångfald av växter och djur. Den biologiska mångfalden minskar dock på grund av ett allt intensivare utnyttjande av natur och mark. Därför har vi ett miljömål som syftar till att bevara dessa miljöer och den mångfald av växter och djur som finns.